Breaking News
  • ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา อัคคีภัยใกล้ตัวป้องกันได้ด้วยมาตรฐานสิ่งทอ

    เรียน สมาชิกสมาคมฯ เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา  อัคคีภัยใกล้ตัวป้องกันได้ด้วยมาตรฐานสิ่งทอ เอกสารดาวน์โหลด : แผ่นพับเชิญร่วมงาน แบบตอบรับ ด้วยสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และสภาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้จัดเสวนาขึ้น ในหัวข้อ …

    Read More »

TGMA Online Store