Breaking News
Home / Gallery / TGMA ใจอาสาบริจาคโลหิต เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

TGMA ใจอาสาบริจาคโลหิต เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

0107-58-50

Check Also

เก็บตก ภาพบรรยาการงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Product Development Workshop # 2 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2559

เก็บตก ภาพบรรยาการงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Product Development Workshop #2 หลักสูตรการบริหารจัดการแบรนด์ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจแฟชั่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมแฟชั่น  โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ จากประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *