Breaking News
Home / Gallery / Export Garment & Fashion Lifestyle Fair 2016

Export Garment & Fashion Lifestyle Fair 2016

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) จัดงานแสดงสินค้า Export Garment & Fashion Lifestyle Fair 2016 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายพิสิษฐ์ กิจวิริยะ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดยนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย นายถาวร กนกวลีวงศ์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนอีกมากมาย สินค้าที่นำมาจำหน่ายภายในงานเป็นสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตผู้ส่งออกโดยตรง  เป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อการส่งออก มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดโลกและผลิตภายใต้ตราสินค้า หรือ Brand Name ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนภายในประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการให้มีโอกาสระบายสินค้าจากการส่งออกได้อีกด้วย โดยการจัดงานในครั้งนี้มีสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเป็นบริษัทส่งออกชั้นนำของไทยเข้าร่วมงานประมาณ 100 บริษัท   มีการจัดแสดงสินค้าทั้ง Hall1 และ Hall 2

egf2016-160216-01

A-158

A-402 A-383
A-411 A-415 A-418 A-611

Check Also

เก็บตก ภาพบรรยาการงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Product Development Workshop # 2 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2559

เก็บตก ภาพบรรยาการงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Product Development Workshop #2 หลักสูตรการบริหารจัดการแบรนด์ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจแฟชั่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมแฟชั่น  โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ จากประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *