Breaking News
Home / Outside News and Events / China Hunan Fashion Industry EXPO 2017 (HNCFI) & Lusong Fashion Festival @ Zhuzhou Huimei International Exhibition Center. ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2560

China Hunan Fashion Industry EXPO 2017 (HNCFI) & Lusong Fashion Festival @ Zhuzhou Huimei International Exhibition Center. ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2560

China Hunan Fashion Industry EXPO 2017 (HNCFI) & Lusong Fashion Festival

@ Zhuzhou Huimei International Exhibition Center. ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2560

ฟรี!! โรงแรม และ รถรับส่ง* สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจเข้าร่วมชมงาน (Visitor & Buyer)*

*ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้จัดงานกำหนด

งานแฟร์ที่รวมรวมผู้ประกอบการแบรนด์แฟชั่นเสื้อผ้า ผู้ผลิตวัสดุตกแต่งเสื้อผ้า โรงงานการ์เมนท์ ผู้ผลิตผ้าผืน ที่จัดแสดงอยู่ในโซนต่างๆ อาทิ Branded Fashion Display Area / Fabrics & Trimmings and Supporting Display Area / Trousers Industry Display Area / Customized Processing Display Area / Industry Service Exhibition Area และ Lusong Fashion Industry Cluster Display Area

นอกจากนี้ภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ท่านจะได้ร่วมพิธีเปิดงาน ชมแฟชั่นโชว์  

และท่านจะได้เยี่ยมชม Lusong Fashion Market Cluster, Baiguan International Fashion Industrial Park และ เขตเศรษฐกิจสำนักงานใหญ่ Longquan.

คลิกดาวน์โหลด รายละเอียดงาน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงาน ติดต่อกลับมาได้ที่

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย โทร 02-681-2222 ต่อ 103 ณัฐชรินธร

Check Also

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่่ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *