Breaking News
Home / TGMA NEWS & EVENTS

TGMA NEWS & EVENTS

ข้อมูลข่าวสารอัพเดทจาก สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

ขอความร่วมมือสนับสนุนการลงหน้าโฆษณาในหนังสือ TGMA DIRECTORY 2018-2020

เรื่อง    ขอความร่วมมือสนับสนุนการลงหน้าโฆษณาในหนังสือ TGMA DIRECTORY 2018-2020 เรียน     กรรมการผู้จัดการ เอกสารดาวน์โหลด :  1.จดหมาย 2.ใบจองโฆษณาและอัตราค่าโฆษณา(หน้าทั่วไป) 3.ใบจองหน้าโฆษณา (หน้าพิเศษ) 4.เลขบัญชีการชำระค่าใช้จ่าย ด้วยทางสมาคมฯ มีการจัดทำหนังสือ TGMA Directory 2018-2020 เพื่อใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสมาชิกในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของไทย ที่จะช่วยสร้างธุรกิจสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค และจะได้เห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าทางธุรกิจของสมาชิกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายในหนังสือจะมีข้อมูลรายนามสมาชิกของสมาคมฯ รายนามผู้ผลิตแยกตามประเภทสินค้าและตราสินค้า รวมถึงข้อมูลขององค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งหนังสือจะจัดพิมพ์ประมาณ 1,000 เล่ม และจะเผยแพร่ไปยังสมาชิก สถาบันการค้า สถานทูตไทยและต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการนี้สมาคมฯ มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแพร่นี้ด้วยการลงโฆษณาสินค้าและบริการของท่านลงในหนังสือ TGMA Directory 2018-2020  ซึ่งสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ ทั้งผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้การสนับสนุนการจัดทำหนังสือดังกล่าวและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือ (นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์) นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย …

Read More »

พบกับงาน “Sales Plan การวางแผนการขาย” ที่ท่านจะได้กระบวนการ และขั้นตอนง่ายๆที่ถูกออกแบบจากการปฏิบัติจริงที่ได้ผลลัพธ์จริง ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-18.00 น.

ตอนนี้ธุรกิจของท่านกำลังเผชิญปัญหา พนักงานขายไม่มีแผนที่แข็งแรงและชัดเจนอยู่หรือไม่ ?  พบกับงาน “Sales Plan การวางแผนการขาย” ที่ท่านจะได้กระบวนการ และขั้นตอนง่ายๆที่ถูกออกแบบจากการปฏิบัติจริงที่ได้ผลลัพธ์จริง ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-18.00 น. เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร / Sale Manager / Marketing Manager  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณฐิชารัศม์ 02-6812559 ต่อ 201 เอกสารดาวน์โหลด : Sales Plan การวางแผนการขาย   Email this page

Read More »

ขอเชิญผู้บริหารยุค 4.0 มาทำความรู้จัก รายงานผลการดำเนินงานที่มองเห็นได้ง่าย สามารถนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารได้ทันที ตอบสนองความง่าย รวดเร็วและงบประมาณที่ไม่มากในการจัดทำ

ระบบรายงานผลการดำเนินงานด้วย Dashboards โดย Excel คืออะไร คือหน้ากระดานที่ใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลผลของการดำเนินงาน ทำให้เห็นข้อมูลได้ทุกมิติ  เพื่อให้สามารถดูได้ง่าย ใช้ในการติดตามเรื่องที่สนใจ เพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตลอดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึัน นำไปสู่การแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น ” รายงานผลการดำเนินงานที่มองเห็นได้ง่าย สามารถนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารได้ทันที ตอบสนองความง่าย รวดเร็วและงบประมาณที่ไม่มากในการจัดทำ “ ลงทะเบียนเข้าร่วม ลงทะเบียนเข้าร่วมออนไลน์ กลุ่มงานนวัตกรรมธุรกิจ โทร 02-681-2222 ต่อ 206 , 207 , 209 ค่าลงทะเบียนเข้าร่วม 590 บาท / ท่าน ** รวมค่าบริการอาหารว่าง และค่าบริการที่จอดรถ แล้ว** สถานที่ วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 31 / …

Read More »

FASHION VISUAL MERCHANDISING WORKSHOP

FASHION VISUAL MERCHANDISING WORKSHOP : FOR RETAIL SHOPs BOTH OFF-LINE & ONLINE เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ  สินค้าแบรนด์ Key Learning Points เจาะลึกรายละเอียดในองค์ประกอบของการสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้า ระบบการจัดทำป้ายต่างๆ ตลอดจนหลักการจัดสินค้าที่อ้างอิงพฤติกรรมผู้บริโภค ร่วมแชร์ประสบการณ์และให้ความรู้ความเข้าใจ ด้านการจัดแสดงสินค้า และการจัดเรียงสินค้า Case Study จากแบรนด์ระดับโลก เคล็ดลับการจัดวางสินค้าและไอเดียใหม่ๆเพื่อส่งเสริมยอดขาย ร่วมทำกิจกรรม Workshop จำลองการจัดสินค้า เพื่อความเข้าใจในหลักการและนำไปปฎิบัติได้จริง   ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ ช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินค้าหน้าร้านดึงดูดลูกค้ามากขึ้น สินค้าคงคลังลดลง การสื่อสารแบรนด์ชัดเจนมากขึ้น   วันที่ 26 ก.ค.2561 09.00 – 16.00 ณ ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 31   …

Read More »

ขอทราบปัญหา-อุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTMs)

เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมฯ เรื่อง    ขอทราบปัญหา/อุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTMs สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบแจ้งปัญหา/อุปสรรคทางกาค้าที่มิใช่ภาษี (NTMs) ด้วยสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย  ได้รับแจ้งจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมปัญหา/อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs)  จากการส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆ  และส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าของไทย  และได้สอบถามปัญหามายังสมาคมฯ สมาคมฯ จึงขอสอบถาม ปัญหา/อุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTMs)  ที่ท่านประสบจากการดำเนินธุรกิจกับประเทศคู่ค้า  เพื่อสมาคมฯ จะได้รวบรวมและนำเสนอไปสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  จะได้นำไปใช้เป็นในการเจรจาต่อรองกับประเทศคู่ค้า เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ทั้งนี้กรุณาโปรดส่งใบแจ้งปัญหากลับมายังสมาคมฯ  ทาง e-mail : development.org  ภายในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ   ชัญญานุช สุขจันทร์ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย โทรศัพท์ 02-6812222 ต่อ 112 e-mail : development@thaigarment.org …

Read More »

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม หลักสูตรพิเศษเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้นำในธุรกิจแฟชั่น (Game Changer Episode1 รุ่น2)

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ขอเรียนเชิญกรรมการสมาคมฯทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพิเศษเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้นำในธุรกิจแฟชั่น หรือ Fashion Biz Game Changer Episode1 รุ่นที่ 2) เอกสารดาวน์โหลด : สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ WHY YOU NEED TO JOIN ? หลักสูตรที่ออกแบบพิเศษให้สำหรับผู้นำในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ได้รับการพัฒนามาเพื่อผู้บริหารโดยเฉพาะ ดำเนินการโดยแลกเปลี่ยนมุมมอง วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหาร ผนวกกับมีที่ปรึกษาพิเศษที่มีประสบการณ์ตรงจากทุกภาคส่วนต่างๆในอุตสาหกรรม ซึ่งท่านจะไม่เป็นเพียงแค่ผู้ตาม แต่หากนำท่านไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในฐานะผู้นำ FOR WHO ? เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ และผู้บริหารรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมแฟชั่น ที่ต้องการพัฒนาแนวคิดในการต่อยอดธุรกิจสู่อุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มในยุคไทยแลนด์ 4.0 DATE วันที่ 19, 26 พฤษภาคม   2, 9, 16, 23, 30 มิถุนายน และวันที่ 7, 14, 21 กรกฎาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 10 วันเต็ม เวลา 9.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย …

Read More »

สมาคมฯ เพิ่มช่องทางการติดต่อ Line@ : @TGMA

“ดีต่อใจค่ะ” …สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยมีไลน์แอทแล้วนะจ๊ะ…. ใครที่สนใจเรื่องแฟชั่น เรื่องในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ข้อมูลด้านการค้าการลงทุน การพัฒนาธุรกิจแฟชั่น และอีกเยอะแยะมากมาย หรือจะสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็ได้ค่ะ …ขอเรียนเชิญแอทมาได้เลยค่ะ ที่ @TGMA (((มี @ ข้างหน้าด้วยนะคะ))) Website: www.thaigarment.org Instagram: tgma_thaigarment Facebook:TGMA Line@:@tgma Youtube:TGMA นอกจากนี้ TGMA ยังมีอีกหลายช่องทางให้ทุกท่านติดต่อนะคะ (02- 681-2222) Email this page

Read More »