Breaking News
Home / Outside News and Events

Outside News and Events

ข้อมูลความสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยจากหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน

ขอเชิญร่วมงาน Board of Trade of Thailand : CEO Talk ในหัวข้อ A case study talk on Corporate Governance by Mr. Michael Woodford, MBE

ด้วย คุณกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ ที่ปรึกษา หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ มีกำหนดจัดงาน  Board of Trade of Thailand : CEO Talk ในหัวข้อ A case study talk on Corporate Governance by Mr. Michael Woodford, MBE ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr. Michael Woodford อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Olympus Corporation เป็นผู้บรรยายพิเศษเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจประเด็นบรรษัทภิบาลให้แก่ภาคเอกชนไทย   ในการนี้ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมงานดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม2560  ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. ณ Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ   ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมงานดังกล่าว โปรดแจ้งผลการตอบรับทางลิงค์ https://goo.gl/B2hLo8  หรือทางอีเมล ayut.ja@thaichamber.org ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เอกสารดาวน์โหลด : Draft Programme (1) Michael Woodford-Bio …

Read More »

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/ 2560 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

เรียน    ท่านสมาชิกสมาคมฯ เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/ 2560  เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ออกประกาศ  ที่ 9/2560 ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2560 โดยสามารถ ยื่นคำขอรับการส่งเสริมได้ตั้งแต่วันออกประกาศ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563    สำหรับมาตรการส่งเสริมมี 4  มาตรการดังนี้ เอกสารดาวน์โหลด คำขอรับการส่งเสริม แบบประกอบคำขอ ประกาศฺ BOI ที่ 9-2560 เรื่องมาตรการส่งเสริมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต มาตรการที่ 1. ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน  การใช้พลังงานทดแทน  หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   มาตรการที่ 2. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มาตรการที่ 3. ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ มาตรการที่ …

Read More »

Hong Kong Fashion Week for FALL/WINTER 2018 ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2561 ณ Hong Kong Convention & Exhibition Centre (HKCEC)

เรียนเชิญ ผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่น อาทิ เสื้อผ้า / กระเป๋า / รองเท้า / เครื่องประดับ / อุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้า ร่วมงาน Hong Kong Fashion Week for Fall/Winter ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2561 ดาวน์โหลด Fact Sheet ร่วมออกบู้ท (Exhibitor) ติดต่อ WORLDEX คุณจันทิมา โทร 02-664-6484 Ext. 402 Email: chanthima@worldexgroup.com ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 1.ใบจองคูหาขนาดพิเศษ 2.อัตราค่าคูหา 3.สิ่งที่ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียม ร่วมเป็น Visitor / Buyer ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษ …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา พระราชบัญญัติและอนุบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

เรื่อง    ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา พระราชบัญญัติและอนุบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 เรียน   สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ด้วยสมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ มีกำหนดจัดสัมมนา เรื่อง พระราชบัญญัติและอนุบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม Panorama 1 โรงแรมดิเอมเมอรัลดิ์ รัชดา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 โดยมีเนื้อหาและสาระสำคัญการสัมมนา ดังนี้ 8 ความผิดกรณีหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียอากร 8 การสั่งจ่ายเงินสินบนรางวัลตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด การลดระยะเวลาในการประเมินอากร และเกณฑ์การระงับคดี หรือ เกณฑ์การ เปรียบเทียบ งดการฟ้องร้อง ตามพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560 8 แนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามอนุบัญญัติศุลกากรที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามพระราชบัญญัติศุลกากร …

Read More »

ด่วน++ ขายสต็อกวัตถุดิบ และงานระหว่างทำของชุดชั้นในจาก Hane’s Brand จาก Miami, USA

เอกสารแนบ Fabric  only from Master list with Origin Value Hanes Fabric Inventory Mater List of Raw Material Miami Warehouse images Raw Material Overview Raw Material Sub Total by Item Description Raw Materials Master Inventory Raw Materials Master Inventory Summary Email this page

Read More »

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่่ 2) พ.ศ.2560 คู่มือการใช้งาน ระบบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงคนพิการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) สำหรับสถานประกอบการ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ได้รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 และไม่จัดให้สัมปทานฯ ตามมาตรา 35 ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 34 เป็นรายปี โดยขยายระยะเวลาการส่งเงินเข้ากองทุนฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของแต่ละปี (จากเดิมภายใน 31 มกราคม ของแต่ละปี) นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 หรือจัดให้สัมปทานฯ ตามมาตรา 35 แต่ระหว่างปีปฏิบัติไม่ครบตามกำหนด ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามจำนวนวันที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ครบตามกำหนด เว้นแต่ได้มีการดำเนินการภายใน 45 …

Read More »

ขอเชิญร่วมสัมมนารับฟังความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร (ฟรี : ไม่มีค่าใช้จ่าย) // 27 ก.ย. 60

ด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร ขั้นตอนการขอสิทธิบัตร ความคุ้มครองของเจ้าของสิทธิบัตร เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เห็นความสำคัญในการรักษาสิทธิ์ของตน และตระหนักถึงปัญญาการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น ณ ห้อง Venus 1 ชั้น 2 (หน้า Hall1) ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี (รายละเอียดตามแนบ) จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาดังกล่าวฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ กรุณาส่งแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมได้ที่ กลุ่มฯเฟอร์นิเจอร์ โทรสาร 0 2345 1296-97 หรือ E-mail: narinthorna@gmail.com , oraniti@off.fti.or.th ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 จักขอบพระคุณยิ่ง ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  ได้มาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร กับท่านที่สนใจ ภายในงานแสดงสินค้า TFIC Furniture Outlet 2017  ระหว่างวันที่ …

Read More »

[ประชาสัมพันธ์: สหรัฐฯ](สภาหอการค้าฯ) ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ เรื่องการบังคับใช้กฎหมายตอบโต้กรณีการหลบเลี่ยงอากรการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (AD/ CVD)

ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจาก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ว่า หน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา (U.S. Customs and Border Protection: CBP) ได้บังคับใช้กฎหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015 หรือ Customs Bill  กับบริษัท Eastern Trading NY, Inc. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560  เพื่อตอบโต้กรณีการหลบเลี่ยงอากรตอบโต้การทุ่มตลาด  (AD) สินค้าไม้แขวนเสื้อ (Steel Wire Garment Hangers) ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ส่งสินค้าจากประเทศจีนผ่านประเทศไทยเข้าสหรัฐฯ ในการนี้ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับกฎหมายตอบโต้กรณีการหลบเลี่ยงอากรการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (AD/ CVD) และขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจเข้าข่าย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและส่งออกสินค้าของไทยไปยังสหรัฐฯ …

Read More »

Invitation to participate 10th EXPO PAKISTAN – Opportunities Unlimited during 9th -12th November 2017

Trade Development Authority of Pakistan (TDAP), Ministry of Commerce, Government of Pakistan, will be organizing the Expo Pakistan 2017 – Opportunities Unlimited, in Karachi Expo Centre, Pakistan during 9th -12th November, 2017. TDAP and the Commercial Section of Pakistan Embassy would like to invite the key businesses of Thailand to the 10th Expo …

Read More »