Breaking News
Home / Outside News and Events

Outside News and Events

ข้อมูลความสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยจากหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง “ พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ …..) ”

ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง “ พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ …..) ”   ผ่านทางเว็บไซต์ คลิกได้ที่  http://www.ditp.go.th/main.php?filename=billofright กำหนดตั้งแต่ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ถึง  30 มิถุนายน 2561 สอบถามเพิ่มเติม : สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ Tel. 02-681-9944,  087-513-3741,  Email :  taa@thaiaeo-ie.or.th   Email this page

Read More »

เปิดรับสมัครแล้ว : กำหนดการเดินทางศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2561 ณ ประเทศไต้หว้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย : กำหนดการเดินทางศึกษาดูงาน ณ ไต้หวัน – 26-30 6 61 – Ver 4 PR_document ปิดรับสมัคร   : สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอเรียนเชิญท่านและผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2561 (กำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยมีวัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และความร่วมมือระหว่างนักลงทุนไทยและนักลงทุนไต้หวัน สอบถามข้อมูลที่ ศูนย์ข้อมูลและดิจิตัลอุตสาหกรรม คุณพัชรสุ โทรศัพท์ 02-713-5492 ต่อ 309,202 สำรองการเดินทาง บริษัท Worldwide by Big คุณวริสรา (ปุ่น) โทรศัพท์: 0 2136 …

Read More »

เชิญร่วมประชุมชี้แจงโครงการ “พื้นที่การขายโดยไม่มีค่าเช่าในศูนย์กลางการค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน”

ด้วย สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) ได้รับการประสานจาก บริษัท สินค้าสวัสดิการไทย จำกัด (PWT) ซึ่งเป็นผู้บริหารพื้นที่บูธจำหน่ายและแสดงสินค้าส่วนหนึ่งในตลาดต่อยอด ที่เป็นกิจการในเครือบริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด ในกลุ่มบริษัทของคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ภายใต้เงื่อนไขพิเศษสำหรับ SMEs ไทย เพื่อให้มีโอกาสทางการค้าและการส่งออกมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องลงทุนค่าเช่าพื้นที่ (ปกติอัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 600 – 1,000 บาทต่อเดือน) และไม่ต้องเสียค่าสาธารณูปโภค แต่จะใช้หลักการหักส่วนแบ่งรายได้หลังการขาย (GP) แทน นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ เหมือนผู้ที่เสียค่าเช่าทั่วไป เช่น การสนับสนุนด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ คำปรึกษาด้านการนำเข้าส่งออก เป็นต้น ทั้งนี้ PWT ยินดีที่จะมอบสิทธิพิเศษนี้ให้กับสมาชิกของสภาเอสเอ็มอีและสมาชิกของภาคีเครือข่ายสภาเอสเอ็มอี จำนวน 200 บูธ โดยเป็นโซนอาหาร(ผลิตภัณฑ์อาหาร และบรรจุภัณฑ์อาหาร) จำนวน 100 บูธ และที่ไม่ใช่อาหาร (สินค้าแฟชั่นเครื่องประดับ, อุปกรณ์กีฬา, เครื่องสำอาง, …

Read More »

การเปิดศูนย์ให้ข้อมูลการส่งออกสินค้าในนอร์เวย์

เรียน      สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. Norway Matchmaking_Eng Norway Matchmaking_OL Norway Matchmaking_Th ด้วยฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าและการจับคู่ทางธุรกิจในนอร์เวย์ สำหรับภาคเอกชนที่สนใจ โดย Oslo Chamber of Commerce เปิดให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าและการจับคู่ทางธุรกิจในนอร์เวย์ สำหรับภาคเอกชนที่สนใจ โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ส่วน คือ Market Report ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรมที่ภาคเอกชนสนใจ คู่แข่งในตลาด การกระจายสินค้า รายชื่อหน่วยงานและการจัดนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลราคาสินค้าและกฎหมาย และ บริการจับคู่ทางธุรกิจ (Partner research & Matchmaking) โดยจะมีการจัดให้พบกับบริษัทที่มีความสนใจหรือมีศักยภาพเป็นคู่ค้า 3 – 4 บริษัท ดังรายละเอีดปรากฎตามเอกสารแนบ อีกทั้งกระทรวงต่างประเทศได้จัดทำบทความประชาสัมพันธ์ เรื่อง “นอร์เวย์เปิดให้บริการข้อมูลส่งเสริมภาคเอกชน” …

Read More »

กิจกรรม TNSC Site Visit ครั้งที่ 3/2561 ศึกษาดูงาน บริษัท บริษัทไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด

ด้วย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) จัดกิจกรรม TNSC Site Visit ครั้งที่ 3/2561 ขึ้น ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทสมาชิกได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้แนวคิดการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ ของบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดีและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสภาผู้ส่งออกจะนำคณะสมาชิกเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานและเยี่ยมชมโรงงาน  สภาผู้ส่งออก ใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวในข้างต้น ท่านที่สนใจสามารถดูกำหนดการและลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/Fcacbv หรือกรอกแบบตอนโดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อาหารว่าง อาหารกลางวันแล้ว) สมาชิกสภาผู้ส่งออก เพียงท่านละ 1,000 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,750 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 รับจำนวนจำกัดเพียง 30 …

Read More »

เปิดจองร้านค้าออนไลน์ Nineall.com

ศูนย์การค้าส่งออนไลน์ Nineall.com เป็นแหล่งค้าส่งสินค้าทุกชนิดทั้งสินค้าบริโภคและอุตสาหกรรม ทำงานลักษณะคล้ายๆกับ Lazada แต่เป็นตลาดการซื้อ-ขายส่ง ไม่ใช่ปลีก ซึ่งจะเป็นศูนย์ร่วมให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าทุกอย่างในที่เดียว  เพื่อไปจำหน่ายต่อ เพื่อไปใช้ในองค์กรหรือเป็นวัตถุดิบแปรรูป ทางบริษัทจะมีการทำการตลาดให้ศูนย์การค้าเป็นที่รู้จักอย่างเช่น การโฆษณาบนรถไฟฟ้า Airport Rail Link และอื่นๆ อีกมากมาย โดยศูนย์การค้านั้นจะเปิดให้ลูกค้าสั่งซื้อในไตรมาส 3 ของปีนี้ ทางบริษัทขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าใน ศูนย์การค้าส่งออนไลน์ Nineall.com  โดยไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ สามารถลงทะเบียนที่ www.nineall.com, Email: contact@nineall.com Email this page

Read More »

เรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสินค้าต้นแบบ Creative Lab โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2561 ภายในงาน STYLE เดือนเมษายน 2561 ณ Creative Lab ฮอลล์ EH105 ไบเทค บางนา

เรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสินค้าต้นแบบ Creative Lab โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2561 ภายในงาน STYLE เดือนเมษายน 2561 ณ Creative Lab ฮอลล์ EH105 ไบเทค บางนา CREATIVE LAB 19-23 เมษายน 2561 ณ EH105 ไบเทค บางนา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ร่วมค้นหาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาธุรกิจสู่ความสำเร็จระดับสากล ส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวขับเคลื่อน ตามแนวนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล ภายในงานแสดงสินค้า STYLE เดือนเมษายน 2561 ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2561 ณ CREATIVE LAB ฮอลล์ …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “India : your destiny and new destination” วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

เอกสารดาวโหลด : กำหนดการสัมมนาอินเดีย หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 16 เมษายน 2561 เปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ www.dft.go.th  / http://www.dft.go.th/th-th/india2018 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1385 Email this page

Read More »

(ด่วน) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางสำรวจโอกาสและลู่ทางการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

เรียน      สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแจ้งว่า มีกำหนดการจัดกิจกรรมสำรวจโอกาสและลู่ทางการลลงทุนในบังกลาเทศ ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2561 นำคณะโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณกอบศักดิ์ ภูตระกูล สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม หารือกับ Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าชาวบังกลาเทศ เยี่ยมชมโรงงาน Dhaka Export Processing Zone (EPZ-SAVAR) ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการเดินทางมีดังนี้ ค่าใช้จ่าย ท่านล่ะ 43,230 บาท สำหรับห้องพักคู่  (รวมค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด) ค่าใช้จ่าย ท่านล่ะ 52,200 บาท  สำหรับห้องพักเดี่ยว (รวมค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด) ราคาดังกล่าวนี้ รวมถึง ค่าโรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว จำนวน 3 คืน, ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม, ค่าวีซ่า,ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เวย์ …

Read More »

เชิญเข้าร่วมงาน Thailand-Taiwan SME Cooperation Seminar and Business Matching “Functional Textile and Smart Factory 4.0”

สิ่งที่ส่งมาด้วย  กำหนดการงาน Thailand-Taiwan SME Cooperation Seminar and Business Matchning “Functional Textile and Smart Factory 4.0” ด้วยคณะนักธุรกิจไต้หวันมีกำหนดการเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อร่วมงาน Thailand-Taiwan SME cooperation Seminar and Business Matching “Functional Textile and Smart Factory 4.0” โดยภายในงานประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการค้า การลงทุน และแนวทางความร่วมมือระหว่างนักลงทุนไทยและนักลงทุนไต้หวัน รวมทั้งกิจกรรมการจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 และ 3 ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล (สุขุมวิท 13) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ https://docs.google.com/forms/d/1liTQSHPFtSy38VYEkU7bVHTzLsspX6kain6kDiM4AlU/edit?ts=5aa6293f Email this page

Read More »