Breaking News
Home / Outside News and Events

Outside News and Events

ข้อมูลความสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยจากหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่่ 2) พ.ศ.2560 คู่มือการใช้งาน ระบบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงคนพิการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) สำหรับสถานประกอบการ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ได้รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 และไม่จัดให้สัมปทานฯ ตามมาตรา 35 ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 34 เป็นรายปี โดยขยายระยะเวลาการส่งเงินเข้ากองทุนฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของแต่ละปี (จากเดิมภายใน 31 มกราคม ของแต่ละปี) นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 หรือจัดให้สัมปทานฯ ตามมาตรา 35 แต่ระหว่างปีปฏิบัติไม่ครบตามกำหนด ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามจำนวนวันที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ครบตามกำหนด เว้นแต่ได้มีการดำเนินการภายใน 45 …

Read More »

ขอเชิญร่วมสัมมนารับฟังความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร (ฟรี : ไม่มีค่าใช้จ่าย) // 27 ก.ย. 60

ด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร ขั้นตอนการขอสิทธิบัตร ความคุ้มครองของเจ้าของสิทธิบัตร เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เห็นความสำคัญในการรักษาสิทธิ์ของตน และตระหนักถึงปัญญาการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น ณ ห้อง Venus 1 ชั้น 2 (หน้า Hall1) ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี (รายละเอียดตามแนบ) จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาดังกล่าวฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ กรุณาส่งแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมได้ที่ กลุ่มฯเฟอร์นิเจอร์ โทรสาร 0 2345 1296-97 หรือ E-mail: narinthorna@gmail.com , oraniti@off.fti.or.th ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 จักขอบพระคุณยิ่ง ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  ได้มาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร กับท่านที่สนใจ ภายในงานแสดงสินค้า TFIC Furniture Outlet 2017  ระหว่างวันที่ …

Read More »

[ประชาสัมพันธ์: สหรัฐฯ](สภาหอการค้าฯ) ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ เรื่องการบังคับใช้กฎหมายตอบโต้กรณีการหลบเลี่ยงอากรการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (AD/ CVD)

ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจาก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ว่า หน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา (U.S. Customs and Border Protection: CBP) ได้บังคับใช้กฎหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015 หรือ Customs Bill  กับบริษัท Eastern Trading NY, Inc. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560  เพื่อตอบโต้กรณีการหลบเลี่ยงอากรตอบโต้การทุ่มตลาด  (AD) สินค้าไม้แขวนเสื้อ (Steel Wire Garment Hangers) ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ส่งสินค้าจากประเทศจีนผ่านประเทศไทยเข้าสหรัฐฯ ในการนี้ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับกฎหมายตอบโต้กรณีการหลบเลี่ยงอากรการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (AD/ CVD) และขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจเข้าข่าย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและส่งออกสินค้าของไทยไปยังสหรัฐฯ …

Read More »

Invitation to participate 10th EXPO PAKISTAN – Opportunities Unlimited during 9th -12th November 2017

Trade Development Authority of Pakistan (TDAP), Ministry of Commerce, Government of Pakistan, will be organizing the Expo Pakistan 2017 – Opportunities Unlimited, in Karachi Expo Centre, Pakistan during 9th -12th November, 2017. TDAP and the Commercial Section of Pakistan Embassy would like to invite the key businesses of Thailand to the 10th Expo …

Read More »

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “Central Coastal Viet Nam: Potential and Opportunities for Thai Investors”

เรียน     ท่านผู้ประกอบการ เอกสารดาวน์โหลด : registration form Tentative agenda 8.9.2017 ด้วยสำนักงานการค้าเวียดนามประจำประเทศไทย (Vietnam Trade Office) มีกำหนดจัดการสัมมนาในหัวข้อ “Central Coastal Viet Nam: Potential and Opportunities for Thai Investors” ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Lotus 5-7 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเชิงนโยบาย กฎระเบียบ และแนวทางในการเข้าไปลงทุนทางจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคกลางของเวียดนามแก่ภาคเอกชนไทยที่มีความสนใจ ดังมีกำหนดการสัมมนาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ท่านที่สนใจกรุณาแจ้งเข้าร่วมงานสัมมนาตามแบบฟอร์มลงทะเบียนที่อีเมล์ hieu.pt989@gmail.com  ภายในวันที่ 3 ตุลาคม …

Read More »

เรียนเชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน Thailand and Innovation Design Expo (T.I.D.E) 2017 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และจัดกิจกรรม Workshop ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ในหัวข้อ

เรียนเชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน Thailand and Innovation Design Expo (T.I.D.E) 2017 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และจัดกิจกรรม Workshop ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ในหัวข้อ   การวิเคราะห์แนวโน้มตลาดต่างประเทศด้วย WIPO Global Brand & Design Databases – การตรวจสอบชื่อแบรนด์และแบบผลิตภัณฑ์ และโอกาสการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและแบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศด้วย WIPO Global Brand & Design Databases   การสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจจากภูมิปัญญาด้วยแนวคิดปัญญานำทุน (Frugal Innovation) เพื่อการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ หนึ่งใน Theme ของการนำเสนอ :    ผู้สูงอายุกับนวัตกรรม   ตัวอย่างนวัตกรรมที่จะนำเสนอดังนี้ – Sleeping …

Read More »

เริยนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน RetailEX ASEAN 2017

ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย TGMA เข้าร่วมเป็นแขก VIP ในงาน RetailEX ASEAN 2017 สมาชิกทุกท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ไฟล์แนบใน Excel นะครับ และท่านสามารถดูรายละเอืยดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ PDF ที่แนบมา หรือติดต่อที่ 02 833 5284 เอกสารดาวน์โหลด :  Official Invitation Letter_VIP_TH_24082017 Registration List at RetailEX ASEAN Email this page

Read More »

งานเครื่องจักรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2560 ณ Shanghai New Int’l EXPO Center ประเทศจีน

CISMA SHANGHAI 2017   งานเครื่องจักรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2560 ณ Shanghai New Int’l EXPO Center ประเทศจีน ผู้ประกอบการรายใดสนใจเข้าร่วมชมงาน ทางสมาคมฯ สามารถประสานงานกับพาร์เนอร์เพื่อช่วยจองโรงแรมและลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันศุกร์ก่อน 12.00 น.   ผู้ที่ในใจติดต่อ: ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม: คุณโสภิตา โทร 02-681-2222 ต่อ 106 Email this page

Read More »

กรมศุลกากร ปรับเวลาการเข้าร่วม โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร ให้ผู้ประกอบการ ถึง 31 สิงหาคม 2560

เรื่อง      กรมศุลกากร ปรับเวลาการเข้าร่วม “โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร”  ให้ผู้ประกอบการ ถึง 31 สิงหาคม 2560 เรียน     สมาชิกสมาคมฯ   สำคัญมาก เอกสารดาวน์โหลด : กรมศุลกากร ปรับเวลาเข้าร่วมโครงการการตรวจสอบภาษี เนื่องด้วยกรมศุลกากร  ได้ปรับเวลาการเข้าร่วม “ โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร”  ให้ผู้ประกอบการ   ถึง 31 สิงหาคม 2560 กรมศุลกากร  ซึ่งได้ปรับเวลาการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้   โดยที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพิจารณาคดีจากกรมศุลกากร โดยการผ่อนผันการปรับ และไม่ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนของค่าอากรที่นำมาชำระ  ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ จึงเรียนมาเพื่อทราบ Email this page

Read More »

ด่วนมาก+++ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Eyes on Africa : Building Business Networking 2017

เรียน    ผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มที่สนใจ   สิ่งที่ส่งมาด้วย  หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ใบสมัคร รายละเอียดโครงการ กำหนดการ ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีกำหนดจัดโครงการ Eyes on Africa : Building Business Networking ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เพื่อแสวงหาตัวแทนจำหน่าย การต่อยอดธุรกิจ และแสวงหาผู้ร่วมลงทุนในทวีปแอฟริกา ระหว่างวันที่ 17-24 กันยายน 2560 โครงการ Eyes on Africa : Building Business Networking 2017 นี้เป็นโครงการสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายการค้าและการลงทุนไปยังตลาดแอฟริกาใต้ รวมถึงกระจายสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค รวมทั้งเป็นช่องทางในการพบปะเจรจาการค้า แสวงหาแหล่งวัตถุดิบ การต่อยอดธุรกิจ ตลอดจนนำไปสู่การแสวงหาโอกาสในการลงทุนร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่าย  – กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด (1 ท่าน/1 บริษัท) ค่าดำเนินการในการเจรจาการค้า ค่าจ้างล่าม ค่าพาหนะส่วนรวม …

Read More »