Breaking News
Home / Law & Regulations

Law & Regulations

กฎระเบียบ และ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/ 2560 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

เรียน    ท่านสมาชิกสมาคมฯ เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/ 2560  เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ออกประกาศ  ที่ 9/2560 ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2560 โดยสามารถ ยื่นคำขอรับการส่งเสริมได้ตั้งแต่วันออกประกาศ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563    สำหรับมาตรการส่งเสริมมี 4  มาตรการดังนี้ เอกสารดาวน์โหลด คำขอรับการส่งเสริม แบบประกอบคำขอ ประกาศฺ BOI ที่ 9-2560 เรื่องมาตรการส่งเสริมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต มาตรการที่ 1. ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน  การใช้พลังงานทดแทน  หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   มาตรการที่ 2. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มาตรการที่ 3. ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ มาตรการที่ …

Read More »

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่่ 2) พ.ศ.2560 คู่มือการใช้งาน ระบบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงคนพิการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) สำหรับสถานประกอบการ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ได้รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 และไม่จัดให้สัมปทานฯ ตามมาตรา 35 ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 34 เป็นรายปี โดยขยายระยะเวลาการส่งเงินเข้ากองทุนฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของแต่ละปี (จากเดิมภายใน 31 มกราคม ของแต่ละปี) นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 หรือจัดให้สัมปทานฯ ตามมาตรา 35 แต่ระหว่างปีปฏิบัติไม่ครบตามกำหนด ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามจำนวนวันที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ครบตามกำหนด เว้นแต่ได้มีการดำเนินการภายใน 45 …

Read More »

กรมศุลกากร ปรับเวลาการเข้าร่วม โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร ให้ผู้ประกอบการ ถึง 31 สิงหาคม 2560

เรื่อง      กรมศุลกากร ปรับเวลาการเข้าร่วม “โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร”  ให้ผู้ประกอบการ ถึง 31 สิงหาคม 2560 เรียน     สมาชิกสมาคมฯ   สำคัญมาก เอกสารดาวน์โหลด : กรมศุลกากร ปรับเวลาเข้าร่วมโครงการการตรวจสอบภาษี เนื่องด้วยกรมศุลกากร  ได้ปรับเวลาการเข้าร่วม “ โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร”  ให้ผู้ประกอบการ   ถึง 31 สิงหาคม 2560 กรมศุลกากร  ซึ่งได้ปรับเวลาการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้   โดยที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพิจารณาคดีจากกรมศุลกากร โดยการผ่อนผันการปรับ และไม่ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนของค่าอากรที่นำมาชำระ  ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ จึงเรียนมาเพื่อทราบ Email this page

Read More »

เรื่อง   มาตรการชั่วคราวในการบริการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  (สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา) (ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 60 – 7 สิงหาคม 2560)

เรียน   สมาชิกสมาคมฯ เรื่อง   มาตรการชั่วคราวในการบริการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  (สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา) ตามทีได้มีประกาศ พรก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 และมีผลบังคับใช้ 23 มิถุนายน 2560 นั้น และ คสช. ได้มีคำสั่ง เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สมาคมฯ ขอแจ้งข้อมูล จากกรมการจัดหางาน  ถึง วิธีการ การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ดังนี้ 1 กรณี ลูกจ้างต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานแต่ผิดนายจ้าง กรณี ลูกจ้างต่างด้าวผ่านการตรวจสัญชาติ และได้รับหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองส่วนบุคคล และตีวีซ่าแล้ว แต่ไม่ได้ขออนุญาตทำงานภายใน 15 วัน กรณี ลูกจ้างต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน …

Read More »

พรบ.ศุลกากร พ.ศ. 2560

เรียน  สมาชิกสมาคมฯ ตามที่กรมศุลกากร ได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560 (ฉบับใหม่ล่าสุด) ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โดยมี พรบ. ศุลกากร ฉบับเดิมได้ถูกยกเลิก ทั้งหมด 24 ฉบับ   ( พ.ร.บ. พ.ศ. 2469 –  พรบ. พ.ศ. 2557) และให้ใช้บังคับฉบับใหม่ เมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เอกสารดาวน์โหลด : พรบ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับใหม่ ได้จัดหมวดหมู่ใหม่ ประกอบกด้วย 9 หมวด หมวดที่ 1   บททั่วไป หมวดที่ 2    การจัดเก็บอากร  แบ่งเป็น …

Read More »

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 มิถุนายน 2560

เรียน สมาชิกสมาคมฯ  พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560  ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 มิถุนายน 2560  สาระสำคัญเพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 และกฎหมายว่าด้วยการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559  โดยรวมกฎหมายทั้ง 2 ฉบับเป็นฉบับเดียว  โดย เพิ่มบทกำหนดโทษให้มีอัตราโทษสูงขึ้น  สามารถ ดาวน์โหลดพระราชกำหนดฯ…… ฝ่ายสนับสนุนนโยบายการค้า สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เอกสารดาวน์โหลด :  พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 บทลงโทษ Email this page

Read More »

ขอนำส่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

เรียน   ท่านสมาชิกสมาคมฯ เรื่อง   คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เนื่องด้วยสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ได้รับแจ้งเกี่ยวกับ “ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ” สมาคมฯ จึงแจ้งมายังสมาชิกสมาคมฯ เพื่อนำไปศึกษา และใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจ   ดังมีรายละเอียดตาม file แนบมาพร้อมนี้ เอกสารดาวน์โหลด : สรุปสาระสำคัญของคำสั่ง คสช. ที่ 21-2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฯ คสช. ที่ 21-2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เรียนมาเพื่อราบ ฝายสนับสนุนนโยบายการค้า Email this page

Read More »

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) 2560 การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ประกาศ ณ วันที่  31 ตุลาคม 2559 การขอใบอนุญาต การออกในอนุญาต การต่ออายุในอนุญาต และการกำหนดหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ประกาศ ณ 31 ตุลาคม  2560 กำหนดค่าธรรมเนียม การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ประกาศ ณ 31 ตุลาคม 2560 กฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ Email this page

Read More »

ประกาศกระทรวงการคลังสำหรับพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN) ฉบับปี 2017 จำนวน 25 ฉบับ*

เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมฯ ด้วยกระทรวงการคลังโดยกรมศุลกากรได้ดำเนินการออกประกาศกระทรวงการคลังเพื่อลดอัตราอากรและยกเว้นอากรภายใต้การนำเข้าทั่วไป และภายใต้ความตกลงการค้าเสรี รวมทั้งความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) และความตกลงอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 ฉบับ เพื่อการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ประกอบการ และให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลก และตามพิธีสารว่าด้วยการนำพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ดังนี้ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่นำเข้ามาแสดงและจำหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดให้ของได้รับยกเว้นจากบทบังคับตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วม ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศกระทรวงการคลัง …

Read More »

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8) เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2560

เรื่อง  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8) ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดอัตราค่าจ้างแต่ละจังหวัดตามในประกาศฯ Email this page

Read More »