Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

ระบบสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

      ใบสมัครสมาชิก (ไทย) ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก-สามัญ      ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก-สมทบ      [แบบฟอร์มการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน_ขึ้นทะเบียน]      [แบบฟอร์มการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน_ที่ดี]      [แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงผู้แทน]  ระเบียบการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย คุณสมบัติของผู้สมัคร – เป็นคณะบุคคล หรือ บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย – เห็นชอบด้วยกับวัตถุประสงค์ตลอดจนยินดีปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมฯ ที่ตราขึ้นแล้วทุกประการ – ยินดีที่จะให้ความร่วมมือแก่กิจการสมาคมฯ หากสมาคมร้องขอ – ยินดีให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่หรือกรรมการสมาคมฯ เข้าตรวจโรงงานหากจำเป็น อัตราค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงประจำปี สมาชิกสามัญ (มีโรงงาน หรือจดทะเบียนตราสินค้า) ค่าลงทะเบียน 5,000.00 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 5,350.00 บาท) 2. ค่าบำรุง สมาชิกที่มีเครื่องเย็บผลัดละไม่เกิน 200 เครื่อง เสียค่าบำรุงปีละ 5,000.00 บาท …

Read More »