Breaking News
Home / About TGMA / ระบบการบริหารงานของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

ระบบการบริหารงานของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

Web1_FINAL-LOGO-TGMA-1-300x51

ระบบการบริหารงานของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

มีการบริหารงานแบ่งออกเป็น 6 ฝ่ายด้วยกัน ดังนี้

1.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจแฟชั่น (Fashion Business Development)

การเพิ่มศักยภาพธุรกิจแฟชั่นไทย โดยเฉพาะแบรนด์แฟชั่นไทย

2.ฝ่ายสนับสนุนนโยบายการค้า (Trade Policy Support)

ดำเนินงานด้านการประสานงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออก ด้านกฎระเบียบ พิธีการ ข้อบังคับ ตลอดจนการปฏิบัติงานด้านการค้าระหว่างประเทศ การขนส่ง ภาษีอากร แรงงาน การส่งเสริมการลงทุน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและหน่วยงานต่างๆ

3.ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development)

ดำเนินงานด้านมาตรการและแนวทางที่สำคัญ เพื่อช่วยให้สมาชิกและผู้ประกอบการ  สามารถแข่งขันได้ โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ควบคู่กับการอบรม, พัฒนาบุคลากร  ให้มีองค์ความรู้,มีทักษะและศักยภาพ ตลอดจนสามารถ สนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครือข่าย Supply Chain ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อก่อให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ รวมไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Promotion)  

ดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกของสมาคมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าแฟชั่นทั้งในและต่างประเทศ การนำผู้ประกอบการและสมาชิกเดินทางไปดูงานด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในต่างประเทศ ทั้งตลาดหลักและตลาดคู่แข่งที่สำคัญ การริเริ่มโครงการการจัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปเจาะตลาดเชิงรุกโดยเจรจาตกลงกับลูกค้าในประเทศนั้นโดยตรง รวมทั้ง สนับสนุนช่วยเหลือสมาชิก ในการเข้าไปลงทุนด้านการค้า การสร้างธุรกิจใหม่ และ/หรือ ขยายฐานการผลิตในต่างประเทศ โดยการให้ข้อมูลเชิกลึกและคำแนะนำทางธุรกิจ

5.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ (Public Relations and Member Relations)

ดำเนินงานด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ อาทิเช่น  Website , Facebook , วารสาร WEAR  , E-mail , Directory , TGMA Line Group  รวมถึงการดำเนินงานที่พร้อมรับทราบถึงความต้องการของสมาชิกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลในด้านที่สมาชิกต้องการผ่านการจัดกิจกรรม เช่น งานสัมมนา ,งานประชุมใหญ่ประจำปี , กิจกรรม CSR  เป็นต้น เพื่อให้เกิดช่องทางการสื่อสารระหว่างสมาชิกและสมาคมให้มีส่วนร่วมต่อกันอย่างมากที่สุด อีกทั้งยังส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของไทยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในการร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง

6.ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป (Finance and Administration)

ดำเนินงานด้านบัญชี–การเงิน, บุคคล, ทะเบียนสมาชิก, เลขานุการ,ธุรการ, จัดซื้อ, บำรุงรักษา, รับส่งเอกสาร และระบบคอมพิวเตอร์