Breaking News
Home / About TGMA

About TGMA

Thai Garment Manufacturers Association (TGMA)

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2516 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยในเรื่องการวิจัยค้นคว้า พัฒนา ด้านการผลิต การค้า และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย บริหารงานโดยนายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งจะอยู่ในวาระครั้งละ 2 ปี

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เปรียบเสมือนเครื่องมือในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้มุ่งไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ให้บริการด้านการแก้ปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรม แต่ยังได้สร้างโครงการที่มีประโยชน์และมีผลลัพธ์มากมาย ไปพร้อมๆ กับการสนับสนุนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในการพัฒนาธุรกิจมานานกว่า 40 ปี

Thai Garment Manufacturers Association (TGMA) was founded in August 15, 1973 to promote and support the Thai garment industry in research and development, manufacturing, trading and other related activities. The Association is managed by the President and the Board of Directors, who are elected by members on a two-year term basis.

TGMA is the wind beneath Thailand’s garment industry and the engines that have driven the industry to constantly move forward. Not only has provided the solutions to problems and obstacles of the industry, but also has created many useful and fruitful projects while giving continuous support and development to Thai garment and apparel entrepreneurs for more than 40 years.

การพัฒนาสู่การมีความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรม

ด้วยการที่มีประสบการณ์มาเป็นเวลานานในฐานะเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความสม่ำเสมอของคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ประกอบกับการที่อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยมีอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำที่เป็นอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่มูลค่าอย่างครบวงจรและมีความสัมพันธ์ความใกล้ชิดกันเป็นอย่างดี อีกทั้งทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะบนพื้นแผ่นดินใหญ่ ทำให้ประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางของการผลิตและการจัดหาสินค้าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในระดับภูมิภาคและในระดับโลกได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น เพื่อใช้โอกาสดังกล่าวในการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางของการผลิตและการจัดหาสินค้าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในระดับภูมิภาคและในระดับโลก และเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยได้มุ่งเน้นการพัฒนาไปใน 6 ด้าน อันได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์, การเพิ่มผลผลิต, การสร้างตราสินค้าและการจัดการการค้าปลีก, การจัดหาและการสร้างเครือข่ายในระดับสากล, การพัฒนาการเข้าสู่ตลาดและการค้าระดับสากล, และการย้ายฐานการผลิต (การลงทุนในต่างประเทศ)

The Development of a Sustainable Competitiveness of Apparel Industry

With a long-time experiences as a qualified quality garment producer of Thai Garment Industry, along with the consistency of product quality and standard that is well recognized and able to compete effectively in the world market and having ample related industries from upstream to downstream as supply and value chains industry with strong and closely relationships. With a geographic location in the center among the neighboring countries in Southeast Asia, especially on the mainland. Thailand is potentially able to become a regional garment manufacturing and sourcing center regionally and globally.

Therefore, to use such above opportunity to develop and being a regional garment manufacturing and sourcing center regionally and globally, and to create the ability to be a sustainable competitive apparel industry, Thai garment industry has focused on development of six areas, including Product Development, Productivity Improvement, Branding and Retail Management, Global Sourcing and Networking, Market Access and International Trade Development, and Relocation (Overseas Investment).

โครงสร้างการบริหารสมาคม (Management Structure)

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจแฟชั่น

ดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกของสมาคม ในการสร้างเครือข่ายด้านการทำธุรกิจสินค้าแฟชั่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างเข้ามูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า การสร้างช่องทางการค้าใหม่ๆ รวมไปถึงการจับคู่ทางธุรกิจเฉพาะตลาดเป้าหมาย สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟชั่นของไทยกับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

บทบาทและหน้าที่

 1. ดำเนินกิจกรรมการตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่เอื้อประโยชน์ต่อการค้า
 2. สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกที่มีตราสินค้า

ขอบเขตงาน

 • ดำเนินกิจกรรมร่วมกับสมาชิกสมาคมและผู้ผลิตสินค้าเครื่องนุ่งห่มอื่นที่มีตราสินค้า
 • ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนตราสินค้าของสมาชิกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน
 • ดำเนินกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อการค้า
 • ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยี การจัดสัมมนาและเสวนาในหัวที่จำเป็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจเครื่องนุ่งห่มที่มีตราสินค้า การจัดกิจกรรม Brand Talk เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิกที่มีตราสินค้า
 • ดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาการบริหารตราสินค้า

Fashion Business Development Department

The duty of Fashion Business Development Department is to promote and support the members of the association in a business fashion networking building, product development as well as to create added value to the product, to create new channels of trade, including the business matching with customer in the specific markets, enhance and encourage the fashion goods consumption to consumers both in the country and abroad.

Roles & Responsibilities

 1. Carrying out marketing activities to support trade
 2. Boosting strength of TGMA members with brand names

Scope of works

 • Carry out joint activities with members and producers of other branded apparel
 • Support the brand of members with the relevant authorities in both government and the private sector
 • Create activities that facilitate trade
 • Carry out the sharing of knowledge and technology development, setting up seminars and forum on the need to develop technologies for the branded apparel business activities, setting up brand talk forum to exchange experiences between the members
 • Activate the development of brand management

ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน

ดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ พาสมาชิกเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการการค้าในตลาดที่สำคัญและตลาดการคัดเลือก พาสมาชิกเยี่ยมชมและเดินทางไปศึกษาเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในต่างประเทศ ศึกษา-รวบรวม-เรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูล กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือ กฎหมายการค้าและการลงทุนและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกให้สมาชิกที่จะขยายธุรกิจในต่างประเทศในทุกๆ ด้าน ติดต่อและสร้างกิจกรรมกับลูกค้าในต่างประเทศโดยตรง

บทบาทและหน้าที่

 1. ดำเนินกิจกรรมการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐในการขอรับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหาลู่ทางการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ ด้วยการการเจาะตลาดใหม่และเพิ่มศักยภาพในตลาดเก่าให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น
 2. จัดทำโครงการศึกษางานด้านอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มทั้งใน และต่างประเทศให้แก่สมาชิก เพื่อให้ได้รับทราบถึงสภาวการณ์ทางการตลาด การผลิต ตลอดจนแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ

ขอบเขตงาน

 • ดำเนินการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการแสวงหาลู่ทางการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ
 • นำคณะสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมทางการค้าในต่างประเทศ ให้ตรงกับประเภทของสินค้าและความต้องการของสมาชิก รวมทั้งเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ เพื่อจัดซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ รวมทั้งได้มีโอกาสเห็นการพัฒนาหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ของสินค้าและบริการ และการพัฒนาสินค้าของคู่แข่งขันในตลาด เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกและผู้ประกอบการต่อไป
 • การเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจสูงสุด อาทิเช่น การจัดสัมมนา หรือ workshop เพื่อการเตรียมตัวในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ การจัดคณะสมาชิกเข้าเยี่ยมชมองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อศึกษาระบบการบริหารการจัดการธุรกิจ

Trade and Investment Promotion Department

The duty of Trade and Investment Promotion Department is to set up domestic and international trade promotion activities to promote overseas trade and investment, take members to join fairs and trade exhibitions in important and selective markets, take member to visit and/or initiate the study mission of trade and investment in the textile and apparel industry overseas, study-capture-compile and summarize data and information of trade and investment figures, rules and regulations and/or legislation of trade and investment and other related laws, facilitate members to expand their business abroad, directly contact and build activities with overseas customers

Roles & Responsibilities

 1. Coordinate with government agencies to support the development of overseas trade and investment opportunities with the penetration of new markets and enhance the traditional markets to be more stable
 2. The project studied of the garment industry both domestic and abroad for members in order to get to know the market and the production situation as well as the new sources of raw materials

Scope of works

 • Seeking for new business opportunities and for the overseas trade and investment
 • Taking members to participate the international trade fairs that match to the type of goods and the needs of members include visiting trade fairs abroad to source goods or raw materials as well as the chance to study the development or innovation of goods and services and/or the development of competitive products in the market; to improve and develop the potential and competitiveness of members and the entrepreneurs
 • Prepare the members to get the maximum results of doing business such as seminars or workshop to prepare members to participate in trade fairs both domestic and abroad, take members to visit the organization or entities with specific expertise to study about business management system

ฝ่ายสนับสนุนนโยบายการค้า

ดำเนินงานด้านประสานงานและหาแนวทางในการการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสมาชิก และ/หรือ อุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การค้า การลงทุน และการส่งออกสินค้าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม รวมไปถึงประเด็นจากผลกระทบของกฎหมาย ข้อกำหนดกฎระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ การขนส่งและโลจิสติกส์ ภาษี แรงงาน ฯลฯ เพื่อสร้างให้สมาชิกและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนและจากนโยบายด้านการค้าและการลงทุน และ/หรือ นโยบายและสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทบาทและหน้าที่

 1. ลดอุปสรรคทางการค้าและส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

ขอบเขตงาน

 • ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
 • จัดสัมมนาและเสวนาในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและอุตสาหกรรม
 • ร่วมหารือและยื่นข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อภาครัฐเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า
 • ส่งข่าวสารและบทความให้กับสมาชิก
 • ส่งเสริมสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36 (1) และ (2) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

Trade Policy Support Department

The duty of Trade Policy Support Department is to coordinate and find solutions to problems affecting members and/or industry with government agencies relating to garment manufacturing trade investment and export including the impact of legislative and regulatory issues, laws & regulations and practicing of international trade, transportations & logistics, taxation, labour-force, etc. that relate to the benefits of members and entrepreneurs in the industry which is affected by the government’s supports, government’s trade and investment policies and/or other concerned policies and privileges, include relationships-building with other related organizations.

Roles & Responsibilities

 1. Minimize trade obstacles and enhance competitive advantage of Thai garment industry

Scope of works

 • Coordinate and cooperate with relevant agencies to facilitate business operations
 • Set up seminars and forums on topics that are useful to the members and industry
 • Discuss and submit proposals in writing to the government to reduce trade barriers
 • Share information and related articles to members
 • Promote the rights and benefits under Section 36 (1) and (2) of the Board of Investment

ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม

ดำเนินงานด้านเน้นการพัฒนาการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต สนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในการสร้างและการขยายตัวของสิ่งทอต้นน้ำและกลางน้ำ เช่น การผลิตเส้นใย การปั่นด้าย การทอผ้าถักผ้า การย้อมพิมพ์และตกแต่งสำเร็จ รวมไปถึงการพัฒนาวัสดุ-วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

บทบาทและหน้าที่

 1. สร้างความเข้มแข็งและมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยให้สามารถแข่งขันได้
 2. พัฒนากำลังคน องค์กร และเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

ขอบเขตงาน

 • ศึกษาข้อมูลความได้เปรียบเสียเปรียบของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาอุตสาหกรรม
 • สร้างเครือข่ายเพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม
 • พัฒนาส่งเสริมความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อให้มีการพัฒนา การบริหารจัดการ
 • จัดสัมมนาหรือเสวนา โดยเน้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนา
 • จัด Members Talk เพื่อสมาชิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางการพัฒนาร่วมกันประสานงานและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
 • จัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานตัวอย่างที่ทันสมัย เพื่อให้กระตุ้นให้มีการพัฒนาในการผลิต

Industrial Development Department

The duty of Industrial Development Department is to emphasize on cost reduction and productivity improvement and support the development of supply chain and value chain in textiles industry to create the expansion of upstream and midstream textile industries such as fiber manufacturing, spinning, weaving, knitting, dyeing, printing and finishing as well as related materials and equipment.

Roles & Responsibilities

 1. Strengthen and create value-added and competitiveness to Thai garment industry
 2. Announce development of manpower, organization and technology to add value to Thai garment industry

Scope of works

 • Study the advantage and disadvantage of Thai garment industry to increase competitiveness
 • Promote research and industrial development
 • Build a network to support the capacity development of the industry
 • Develop knowledge and technology to the industry
 • Set up seminars or dialogue with an emphasis on management and the industrial development
 • Set up members talk to the members to exchange experiences and seek common development, coordination and cooperation with relevant agencies to facilitate the conduct of business
 • Arrange a visit to a modern factory in order to stimulate the development of the manufacturing

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์

ดำเนินงานด้านให้ข่าวกิจกรรมและข้อมูลของสมาคมแก่สมาชิก ตลอดจนกิจกรรมด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสมาชิกของสมาคมผ่านสื่อต่างๆ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรภายนอกสำหรับกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายในหมู่สมาชิก และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสมาคม สมาชิกของสมาคมและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยและอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

บทบาทและหน้าที่

 1. สร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อ และทัศนคติที่ดีของสาธารณชนต่อสมาคมและอุตสาหกรรม
 2. สร้างความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างสมาคม อุตสาหกรรม และสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตงาน

 • เผยแพร่ข่าวสารของสมาคมและอุตสาหกรรมผ่านสื่อมวลชนที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของสื่อที่ใช้ เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของสาธารณชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กร สมาคมการค้า สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้รู้จักสมาคมและอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น
 • สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงให้สังคมเห็นว่าสมาคมและอุตสาหกรรมให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
 • สร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกอย่างเป็นกันเอง (Personalized) และสร้างการผูกสัมพันธ์กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องในระยะยาว (Long-Time Relationship)
 • สร้างการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) เพื่อสมาชิกและสมาคมจะได้ประโยชน์จากการบริหารสมาชิกสัมพันธ์ทั้งสองฝ่าย (Win-Win Strategy)
 • เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมให้สมาชิกรับทราบอย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์

Public Relations and Member Relations Department

The duty of Public Relations and Member Relations Department is to provide Thai Garment Manufacturers Association’s activities news and information to members as well as exchange information through various media with the association’s members, cooperating with other agencies and organizations for various activities continuously as well as foster relationships and build networks among the association’s members and create a good image of the association, members of the association and the garment & apparel industry, and also the fashion industry as well.

Roles & Responsibilities

 1. Create good image, beliefs and attitudes of TGMA and the garment & fashion industry
 2. Build relationships and ties between association, industry and its members constantly

Scope of works

 • Disseminate of the association and industry via the appropriate media in terms of content controlled and form of media used in order to attract the attraction and attention of the public, government agencies, educational institutions, other associations, organizations involved to know more about TGMA and industry
 • Encourage and promote the implementation of various social activities to present that TGMA and industrial intend to cooperate and support the benefits of the public and social
 • Build relationships with members related to the creation and continual membership in the long term (Long-Time Relationship)
 • Create two-way communication between TGMA and its members to get benefit from the relationship
 • Publish news and events of the association to its members continuously and right in time

 

ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป

ดำเนินงานด้านบัญชี–การเงิน, บุคคล, ทะเบียนสมาชิก, เลขานุการ,ธุรการ, จัดซื้อ, บำรุงรักษา, รับส่งเอกสาร และระบบคอมพิวเตอร์

บทบาทและหน้าที่

 1. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัญชี-การเงิน งานธุรการบริหารทั่วไป งานบริการ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

ขอบเขตงาน

 • จัดทำบัญชีให้สอดคล้องและถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งรวบรวมและดำเนินการจัดทำงบประมาณประจำปี
 • ควบคุมการรับ-จ่ายเงินให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อบังคับของสมาคม
 • จัดทำทะเบียนสมาชิก
 • จัดการบริหารงานบุคคล
 • จัดการงานธุรการ รับ–ส่งหนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือ จัดพิมพ์ จัดเก็บรักษาและเสนอทำลายเอกสารกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งดูแลการเบิก–จ่ายวัสดุสำนักงาน และควบคุม-บริหารการใช้ห้องประชุม
 • ดูแลงานเลขานุการทั้งหมดของสมาคม การประชุมและการนัดหมายต่างๆ
 • ดูแล จัดการระบบ และให้บริการ ICT (Information and Communication Technology) ที่เหมาะสม

Finance and Administration Department

The duty of Finance and Administration Department is responsible of accounting-finance, HR, member registration, secretary, administration, procurement, maintenance, messenger and information & communication technology.

Roles & Responsibilities

 1. Responsible for the job of account & finance, general affairs & administrative, office services, coordination with other agencies both internal and external

Scope of works

 • Responsible for accounting system compliance with laws and regulations including collection and prepare the annual budget
 • Control cash in – cash out properly in accordance with the rules and regulations of the association
 • Responsible for member registration system
 • HR & Personnel management
 • Office secretary works
 • Set up, install and services the appropriate ICT system