Home / Outside News and Events / การเปิดศูนย์ให้ข้อมูลการส่งออกสินค้าในนอร์เวย์

การเปิดศูนย์ให้ข้อมูลการส่งออกสินค้าในนอร์เวย์

เรียน      สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. Norway Matchmaking_Eng

  1. Norway Matchmaking_OL
  2. Norway Matchmaking_Th

ด้วยฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าและการจับคู่ทางธุรกิจในนอร์เวย์ สำหรับภาคเอกชนที่สนใจ โดย Oslo Chamber of Commerce เปิดให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าและการจับคู่ทางธุรกิจในนอร์เวย์ สำหรับภาคเอกชนที่สนใจ โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ส่วน คือ

  • Market Report ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรมที่ภาคเอกชนสนใจ คู่แข่งในตลาด การกระจายสินค้า รายชื่อหน่วยงานและการจัดนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลราคาสินค้าและกฎหมาย และ
  • บริการจับคู่ทางธุรกิจ (Partner research & Matchmaking) โดยจะมีการจัดให้พบกับบริษัทที่มีความสนใจหรือมีศักยภาพเป็นคู่ค้า 3 – 4 บริษัท ดังรายละเอีดปรากฎตามเอกสารแนบ

อีกทั้งกระทรวงต่างประเทศได้จัดทำบทความประชาสัมพันธ์ เรื่อง “นอร์เวย์เปิดให้บริการข้อมูลส่งเสริมภาคเอกชน” เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://globthailand.com/norway_0006

สมาคมฯ ขอเรียนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวเพื่อทราบ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่อีเมลล์: astri@chamber.no หรือหมายเลขโทรศัพท์ +47 99 62 15 68  (Oslo Chamber of Commerce)

Check Also

จัดฝึกอบรม: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยุค 4.0

กอ.กส.กสอ.จัดฝึกอบรม: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยุค 4.0 (รุ่นที่ 2) วันที่ 13 – 15 และ 20 – 22 กุมภาพันธ์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *