Home / Outside News and Events / ขอเชิญผู้แทนสมาคมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานสัมนา “กลยุทธ์สินค้าไทย เจาะการค้าดูไบ และกลุ่มประเทศ GCC ยุคใหม่”

ขอเชิญผู้แทนสมาคมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานสัมนา “กลยุทธ์สินค้าไทย เจาะการค้าดูไบ และกลุ่มประเทศ GCC ยุคใหม่”

เรียน   ผู้ประกอบการที่สนใจ

ตามที่ ฝ่ายธุรกิจการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้มีการประสานงานกับสภาธุรกิจไทยในดูไบและรัฐตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Thai Business Council – Dubai and Northern Emirates : TBC) สำหรับการร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาธุรกิจไทยในดูไบฯ ในการจัดสัมนา “กลยุทธ์สินค้าไทย เจาะการค้าดูไบ และกลุ่มประเทศ GCC ยุคใหม่” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง Activity Hall สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ในการนี้ ฝ่ายธุรกิจการค้าฯ ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แก่สมาคมการค้าฯในการเชิญผู้แทนสมาคมการค้าฯ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถเข้าร่วมสัมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และหากผู้ใดมีความสนใจเข้าร่วมสัมนา กรุณาส่งแบบตอบรับไปยังสภาธุรกิจไทยในดูไบ Fax: 02-728-7782 หรือ เมลล์ contact@tbcuae.com ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2559

เอกสารดาวน์โหลด :

  1. Target group_สัมมนาตะวันออกกลาง_สมาชิกหอการค้าไทย_1.9.59
  2. กำหนดการสัมมนาหอการค้าไทย_กลยุทธ์เจาะดูไบและGCCยุคใหม่_1.9.59
  3. ใบสมัครสัมมนาเจาะการค้าดูไบและGCCยุคใหม่_ 1.9.59 แผนที่สัมมนาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย_1.9.59

Check Also

CENTRESTAGE 2019 – Buyer Incentive Programmes

HKTDC will organise the CENTRESTAGE 2019 which is the fashion fair showcasing of new collection …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *