Breaking News
Home / Outside News and Events / โอกาสทางการค้าการลงทุนของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศเพื่อนบ้าน

โอกาสทางการค้าการลงทุนของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศเพื่อนบ้าน

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ได้ศึกษาและวิจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในรายอุตสาหกรรมต่างๆ ประกอบกับการวิเคราะห์ทางออก

พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางนโยบายยุทธศาสตร์ยกระดับไทยเป็นชาติการค้า ฝ่าวิกฤตส่งออก ให้กับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์

 

TDRI จึงส่งบทความมาเพื่อพิจารณาเผยแพร่สาธารณะ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้มีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูล และยุทธศาสตร์ที่ภาครัฐจะเดินหน้าสนับสนุนยกระดับศักยภาพ

ผู้ประกอบการไทย ให้สามารถมองเห็นสภาพปัจจุบันและแนวโน้มอนาคตตลาดโลกและตลาดภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจดำเนินธุรกิจอย่างมีทิศทางต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด :โอกาสทางการค้าการลงทุนของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศเพื่อนบ้าน

Check Also

CENTRESTAGE 2019 – Buyer Incentive Programmes

HKTDC will organise the CENTRESTAGE 2019 which is the fashion fair showcasing of new collection …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *