Breaking News
Home / Outside News and Events / โครงการ SCB ITP : ขอเชิญร่วมสมัครหลักสูตรใหม่! SCB ITP “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก (รุ่นที่ 130)”

โครงการ SCB ITP : ขอเชิญร่วมสมัครหลักสูตรใหม่! SCB ITP “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก (รุ่นที่ 130)”

ด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร SCB ITP “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก” (รุ่นที่ 130)   โดยหลักสูตรดังกล่าวผ่านการรับรองจากสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเนื้อหาการอบรมเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการดำเนินธุรกิจส่งออกนำเข้าอย่างมืออาชีพ  การสร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจ และการเรียนรู้ความสำเร็จ รับฟังประสบการณ์จริงจากเจ้าของผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ผลักดันการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศจนเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ในการนี้ จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าว ไปยังสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://scbsme.scb.co.th/seminar/ หรือ สอบถามข้อมูลโทร. 02-7222222 และส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง Email : smecustomer@scb.co.th ภายในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *