Breaking News
Home / Outside News and Events / แบบสำรวจโพล เรื่องทิศทางการส่งออกและการลงทุนไทย ปี 2560 (ส.อ.ท.)

แบบสำรวจโพล เรื่องทิศทางการส่งออกและการลงทุนไทย ปี 2560 (ส.อ.ท.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย      แบบสำรวจความคิดเห็น

ด้วย ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ  สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับ นิด้าโพล  จัดทำแบบสำรวจโพล เรื่องทิศทางการส่งออกและการลงทุนไทย ปี 2560 เพื่อให้ทราบภาวะการส่งออกและการลงทุนไทยปี 2560 และแนวทางการพัฒนาวงการอุตสาหกรรม และจะจัดให้มีการแถลงข่าว ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

 ในการนี้ ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ จึงขอนำส่งแบบสำรวจ เรื่องทิศทางการส่งออกและการลงทุนไทย ปี 2560 มายังท่านเพื่อให้กลุ่มอตสาหกรรม ตอบแบบสำรวจดังกล่าว  ทั้งนี้ โปรดส่งกลับมายังฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ คุณอรมัย  ไชยเสนา  โทร 0-2345-1112   แฟ็กซ์  02-345-1096-99   ภายในวันที่ 10 เมษายน 2560

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *