Home / Outside News and Events / แบบสอบถามความพึงพอใจของสายเรือคอนเทนเนอร์ในแต่ละเส้นทาง ประจำปี 2016

แบบสอบถามความพึงพอใจของสายเรือคอนเทนเนอร์ในแต่ละเส้นทาง ประจำปี 2016

เรียน สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

ทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย(TNSC) ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของสายเรือคอนเทนเนอร์ในแต่ละเส้นทาง ประจำปี 2016 โครงการ Best Container Line Award 2016

ในการนี้ สภาผู้ส่งออกจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในส่งแบบสอบถามดังกล่าวให้กับสมาชิกของสมาคมฯและส่งกลับมายังสภาผู้ส่งออก ได้ทางโทรสารหมายเลข 02-679-4500-1 หรือ ทาง E-mail: pbung91@gmail.com ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 โดยผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจครบถ้วน และตอบกลับมายังสภาผู้ส่งออก 500 ท่านแรก จะได้รับ Starbuck Gift Cand มูลค่า 200 บาท พร้อมค่าจัดส่งฟรี นอกจากนั้น ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามยังสามารถลุ้นรับ iPhone 6s 16GB มูลค่า 26,500 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ในเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดแบบสอบถามความพึงพอใจของสายเรือคอนเทนเนอร์ในแต่ละเส้นทาง ประจำปี 2016

Check Also

CENTRESTAGE 2019 – Buyer Incentive Programmes

HKTDC will organise the CENTRESTAGE 2019 which is the fashion fair showcasing of new collection …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *