Breaking News
Home / Outside News and Events / แบบสอบถามความพึงพอใจของสายเรือคอนเทนเนอร์ในแต่ละเส้นทาง ประจำปี 2016

แบบสอบถามความพึงพอใจของสายเรือคอนเทนเนอร์ในแต่ละเส้นทาง ประจำปี 2016

เรียน สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

ทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย(TNSC) ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของสายเรือคอนเทนเนอร์ในแต่ละเส้นทาง ประจำปี 2016 โครงการ Best Container Line Award 2016

ในการนี้ สภาผู้ส่งออกจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในส่งแบบสอบถามดังกล่าวให้กับสมาชิกของสมาคมฯและส่งกลับมายังสภาผู้ส่งออก ได้ทางโทรสารหมายเลข 02-679-4500-1 หรือ ทาง E-mail: pbung91@gmail.com ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 โดยผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจครบถ้วน และตอบกลับมายังสภาผู้ส่งออก 500 ท่านแรก จะได้รับ Starbuck Gift Cand มูลค่า 200 บาท พร้อมค่าจัดส่งฟรี นอกจากนั้น ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามยังสามารถลุ้นรับ iPhone 6s 16GB มูลค่า 26,500 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ในเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดแบบสอบถามความพึงพอใจของสายเรือคอนเทนเนอร์ในแต่ละเส้นทาง ประจำปี 2016

Check Also

เรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสินค้าต้นแบบ Creative Lab โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2561 ภายในงาน STYLE เดือนเมษายน 2561 ณ Creative Lab ฮอลล์ EH105 ไบเทค บางนา

เรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสินค้าต้นแบบ Creative Lab โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2561 ภายในงาน STYLE เดือนเมษายน 2561 ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *