Home / Outside News and Events / เรื่อง ขอเชิญสถานประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ

เรื่อง ขอเชิญสถานประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ

เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมฯ

เรื่อง  ขอเชิญสถานประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

เนื่องด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นายจ้างจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมให้ลูกจ้างมีความสุขในการทำงานเละเพิ่มผลิตภาพ   ปัจจุบันพบว่าแรงงานมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น แรงงานใหม่หาเข้ามาทดแทนแรงงานเก่ายากขึ้น  ดังนั้นหากสถานประกอบการมีการส่งเสริมดูแลแรงงานสูงอายุอย่างเหมาะสมทั้งด้านสุขภาพกาย  จิตใจ  การพัฒนาความรู้จะทำให้บุคคลเหล่านี้  เป็นกำลังสำคัญของสถานประกอบการ ที่มีความพร้อมทั้งกำลังกาย ความรู้ ประสบการณ์ก่อประโยชน์ในการทำงาน กรมฯ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นให้สถานประกอบการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สมาคมฯ เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการในการช่วยดูแลสุขภาพให้กับพนักงานของบริษัท และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จึงได้เรียนมาเพื่อสมัคร เข้าร่วมโครงการฯ ( บริษัทสามารถเลือกช่วงเวลาที่บริษัทคิดว่าเหมาะ  ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้)

ลักษณะการจัดกิจกรรม กองสวัสดิการแรงงาน  ร่วมกับ กรมอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เข้าไปแนะนำสาธิตการดูแลสุขภาพ การใช้ชีวิตที่เหมาะสมของแรงงาน  ในสถานประกอบการ   ดังมีกำหนดการดังนี้

9.00 10.00 น.           พิธีเปิดโครงการ

                             บรรยาย ให้ความรู้การใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

10.00 12.00 น.       ทดสอบสมรรถภาพกาย (Fitness Test)

                                      – การให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารลด หวาน มัน เค็ม

                                      – ส่งเสริมสุขภาพลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ  (เบาหวาน ความดัน หัวใจ)

12.00 13.00น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 16.00 น.       การจัดฐานการเรียนรู้

                                      ฐานที่ 1 การเตรียมความพร้อมสุขภาพจิตก่อนวัยเกษียณ

                                      ฐานที่ 2 การออกกำลังกายป้องกันโรคจากการทำงาน

                                      ฐานที่ 3  การดูแลสุขภาพช่องปาก

(กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

หมายเหตุ แรงงานสูงอายุ อายุตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไป ทั้งผู้ชาย และผู้หญิง   และสถานประกอบการต้องจัดเตรียมสถานที่สำรับจัดกิจกรรมให้

สนใจเข้าร่วมโครงการ   ส่งแบบตอบรับไปที่ กองสวัสดิการการแรงงาน โทรศัพท์ / โทรสาร   02-2456774  หรือ 02-2460383

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภี สีทองทาบ  โทรศัพท์ 08 1734910

หรือติดต่อ  สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย e-mail : development@thaigarment.org

คุณชัญญานุช สุขจันทร์ โทรศัพท์ 02-6812222 ต่อ 112

Check Also

CENTRESTAGE 2019 – Buyer Incentive Programmes

HKTDC will organise the CENTRESTAGE 2019 which is the fashion fair showcasing of new collection …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *