Breaking News
Home / Outside News and Events / เรียนเชิญ ผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร MODERN TRADE & SHOPPER MARKETTING

เรียนเชิญ ผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร MODERN TRADE & SHOPPER MARKETTING

เรียนเชิญ   ผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร  MODERN TRADE & SHOPPER MARKETTING

ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2559 ณ โรงแรม เอทัส ลุมพินี โดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

ท่านที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลดรายละเอียด
pr1

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมสิ่งทอสำหรับการประยุกต์ด้านสุขภาพในอนาคต”

Email this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *