Breaking News
Home / Outside News and Events / เริยนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน RetailEX ASEAN 2017

เริยนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน RetailEX ASEAN 2017

ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย TGMA เข้าร่วมเป็นแขก VIP ในงาน RetailEX ASEAN 2017

สมาชิกทุกท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ไฟล์แนบใน Excel นะครับ

และท่านสามารถดูรายละเอืยดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ PDF ที่แนบมา หรือติดต่อที่ 02 833 5284

เอกสารดาวน์โหลด : 

Check Also

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่่ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *