Breaking News
Home / TGMA NEWS & EVENTS / เมื่อพระพุทธองค์ทรงสอน มาหาคำตอบกับนักพูดระดับตำนานชั้นแนวหน้า “คุณกฤษณะ บุญยะชัย Chief Relationship Officer ,สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

เมื่อพระพุทธองค์ทรงสอน มาหาคำตอบกับนักพูดระดับตำนานชั้นแนวหน้า “คุณกฤษณะ บุญยะชัย Chief Relationship Officer ,สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

Check Also

Facilitator for Happy Workplace#รุ่นที่ 2

Facilitator for Happy Workplace#รุ่นที่ 2  จุดแตกต่างที่โดดเด่นของหลักสูตรนี้ เน้นฝึกทักษะและมีการทดสอบประเมินผล ได้ความรู้ไปใช้จริงเพราะมีการติดตามผลและนำเสนอผลงานของตนเอง ได้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อดึงศักยภาพของแต่ละคน ออกมาอย่างเต็มที่ คุณสมบัติผู้เข้าร่วม มีความมุ่งมั่น เสียสละ ทุ่มเท มีไหวพริบปฏิภาณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *