Breaking News
Home / Outside News and Events / เชิญเข้าร่วมงาน Vibrant Gujarat Global Trade Show 2017 ณ สาธารณรัฐอินเดีย

เชิญเข้าร่วมงาน Vibrant Gujarat Global Trade Show 2017 ณ สาธารณรัฐอินเดีย

เรียน     นายกสมาคม

ตามที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่องเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน Vibrant Gujarat Global Trade Show ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2560 นั้น

ฝ่ายธุรกิจการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับรายละเอียดเพิ่มเติมจากรมส่งเสริมฯ เรื่องการสมัครเข้าร่วมงานดังกล่าว หากมีผู้ประกอบการท่านใดสนใจ สามารถเข้าไปกรอข้อมูลได้ตาม Link ที่ส่งมาด้วย http://application.ditp.go.th/auth/login?returnUrl=/activity/index/detail?activityid=5932

ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์ยังสมาคมและสมาชิกของท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยหากท่านสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อ ฝ่ายธุรกิจการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ  โทร.02.0186888 ต่อ 4460  (คุณราณี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

Check Also

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่่ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *