Breaking News
Home / Outside News and Events / เชิญสมาคมและสมาชิกเข้าร่วมงาน west bengal govt

เชิญสมาคมและสมาชิกเข้าร่วมงาน west bengal govt

ตามที่ ฝ่ายธุรกิจการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ร่วมด้วย สมาพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมอินเดีย  (The Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry &ndash FICCI)  และ West Bengal State Government ประเทศอินเดีย  มีกำหนดการจัดประชุมพบปะกับคณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนอินเดียจาก  รัฐเบงกอลตะวันตก  (Business Meeting with West Bengal State Government, India) ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30-13.30 น. พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Ballroom โรงแรม Shangri-La กรุงเทพฯ  ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 100-120 คน นั้น

 

ในการนี้ ฝ่ายฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยขอความกรุณาตอบกลับไปยังฝ่ายธุรกิจการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ  02-0186888 ต่อ 4460

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *