Breaking News
Home / Outside News and Events / เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทยประจำปี 2560

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทยประจำปี 2560

เนื่องด้วย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสมาชิกหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ สมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สมาชิกของสมาคมการค้าที่เป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้นำหลักจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของธุรกิจมากยิ่งขึ้น จึงจัดให้มีโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น  หอการค้าไทย ต่อเนื่องมา นับตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ในปี 2560 (เป็นปีที่ 15) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการสมาชิกที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาลครบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของหอการค้าไทย ที่คณะกรรมการพิจารณากำหนด ในอันที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจของท่านที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อสาธารณชนมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ หอการค้าไทย พิจารณาเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาธุรกิจของท่านให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงในระยะยาว ดังนั้นจึงใคร่ขอเรียนเชิญบริษัทของท่านสมัครเข้าร่วม “โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2560” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาสังคมและเสริมสร้างธรรมาภิบาล หอการค้าไทย โทรศัพท์ 02-018-6888 ต่อ 2870,2880 (เกรียงศักดิ์)     โทรสาร 02-622-1001 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaichamber.org

Check Also

CENTRESTAGE 2019 – Buyer Incentive Programmes

HKTDC will organise the CENTRESTAGE 2019 which is the fashion fair showcasing of new collection …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *