Breaking News
Home / TGMA NEWS & EVENTS / เชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมชมงาน CENTRESTAGE

Check Also

ขอความร่วมมือสนับสนุนการลงหน้าโฆษณาในหนังสือ TGMA DIRECTORY 2018-2020

เรื่อง    ขอความร่วมมือสนับสนุนการลงหน้าโฆษณาในหนังสือ TGMA DIRECTORY 2018-2020 เรียน     กรรมการผู้จัดการ เอกสารดาวน์โหลด :  1.จดหมาย 2.ใบจองโฆษณาและอัตราค่าโฆษณา(หน้าทั่วไป) 3.ใบจองหน้าโฆษณา (หน้าพิเศษ) 4.เลขบัญชีการชำระค่าใช้จ่าย ด้วยทางสมาคมฯ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *