Breaking News
Home / Outside News and Events / เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมเจรจาการค้ากับผู้นำเข้าจากประเทศโมร็อกโก

เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมเจรจาการค้ากับผู้นำเข้าจากประเทศโมร็อกโก

เรียน      ผู้ประกอบการที่สนใจ

เอกสารแนบ         1. แบบตอบรับเข้าร่วมการเจรจา

  1. รายละเอียดของผู้นำเข้าและรูปภาพตัวอย่างสินค้า

 

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีกำหนดการจัดโครงการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการสินค้าเสื้อผ้าสตรี กับผู้นำเข้าจากประเทศโมร็อกโก ในวันที่ 13 – 20 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียดของผู้นำเข้าและรูปภาพตัวอย่างสินค้าตามเอกสารแนบ

 

ในการนี้ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าดังกล่าวเข้าร่วมเจรจาการค้า ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาคารริมถนน กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ) ตั้งแต่เวลา 09.30 12.00 น. 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดส่งใบตอบรับการเข้าร่วมเจรจาการค้าดังกล่าว มายัง อีเมล fashion.ditp@gmail.com หรือโทรสาร 0 2547 4283 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

Check Also

CENTRESTAGE 2019 – Buyer Incentive Programmes

HKTDC will organise the CENTRESTAGE 2019 which is the fashion fair showcasing of new collection …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *