Breaking News
Home / Gallery / เก็บตก ภาพบรรยาการงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Product Development Workshop # 2 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2559

เก็บตก ภาพบรรยาการงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Product Development Workshop # 2 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2559

เก็บตก ภาพบรรยาการงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Product Development Workshop #2 หลักสูตรการบริหารจัดการแบรนด์ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจแฟชั่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมแฟชั่น  โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ จากประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2559 ณ  ห้องประชุม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (รัชดาภิเษก) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง  ASEAN Korea Center กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย และ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่  2 สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมในปีที่แล้ว ที่ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดียิ่ง เนื่องจากประเทศเกาหลีใต้ จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำแฟชั่นของเอเชียและยังเป็นที่รู้จักกันดีในต่างประเทศอีกด้วย จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการไทยจะได้นำความรู้จากการเข้าร่วมสัมมนา มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจของตนเอง  ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้ จึงได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน มีผู้ประกอบการ รวมถึง ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา รวมกว่า  50 ราย ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

โดยในพิธีเปิดงาน นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย คุณถาวร กนกวลีวงศ์ ได้ขึ้นกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานและกล่าวขอบคุณ AKC และ DITP ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  และยังได้รับเกียรติจาก Deputy Head of Trade & Investment Unit จาก AKC – Mr. LEE Dong-go, และ ทูตพาณิชย์ จากสถานทูตเกาหลีใต้ ประจำประเทศไทย Mr. KIM Tae Wan ขึ้นมาร่วมกล่าวแสดงความยินดี นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คุณวิชชากร จันทรศิริ ในการกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อีกด้วย

งานสัมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากเกาหลีใต้ ได้มาให้ความรู้ในหัวข้อ อาทิ Brand Expansion & Re-launching Strategies’ and ‘K-Fashion Merchandizing Strategies’; Marketing: ‘Fashion CRM Marketing Strategies’ and ‘Mobile Commerce & Marketing Strategies’; E-Commerce: ‘Trends and Prospects of Select Shops in Asia’ and ‘O2O Shopping Platforms in the Fashion Sector. นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม  workshop ในช่วงบ่ายของแต่ละวัน ซึ่งผู้เข้าร่วมฟังสัมมนามีโอกาสที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาในช่วงเช้ามาประยุกต์ใช้ทำกิจกรรมตามที่ผู้เชี่ยวชาญกำหนด รวมถึงมีการให้คำปรึกษารายบริษัทในช่วงบ่ายของการสัมมนาในวันสุดท้ายสำหรับบริษัทที่สนใจอีกด้วย ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานต้องการให้เกิดการจัดกิจกรรมดีดีเช่นนี้อีกในปีต่อๆ ไป

r14 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 r11 r12 r13

 

Check Also

งานเลือกตั้งกรรมการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 43/2559

งานเลือกตั้งกรรมการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 43/2559 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) จัดงานเลือกตั้งและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 43/2559 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *