Breaking News
Home / Outside News and Events / สัมมนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์” โดยสถาบันวิทยาการ สวทช.

สัมมนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์” โดยสถาบันวิทยาการ สวทช.

เรียนสมาชิกสมาคมฯ

สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ใคร่ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์”
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับกระบวนการลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายในขั้นตอนเดียวเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ

เนื่องจากปัจจุบันกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นกระบวนการที่ใช้สารเคมี และพลังงานสูง ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะและปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง จึงได้มีการประยุกต์ใช้ “เทคโนโลยีเอนไซม์” ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้ลดการใช้สารเคมี ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการผลิตเส้นใย ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือกระบวนการตกแต่งสำเร็จในผ้าผืน

ด้วยเหตุนี้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) จึงได้ทำการบูรณาการองค์ความรู้ในสหสาขาวิชาต่างๆ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนา “เอนไซม์เอนอีซ” ซึ่งเป็นเอนไซม์อัจฉริยะที่สามารถใช้เพื่อทดแทนสารเคมีในกระบวนการกำจัดแป้งพร้อมทั้งสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายในขั้นตอนเดียว ทำให้ช่วยลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต ลดระยะเวลา พลังงาน แรงงาน และค่าใช้จ่ายโดยรวมในการผลิตลงได้มากกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายโดยใช้เอนไซม์เอนอีซนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทดแทนกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายแบบดั้งเดิมได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรใดๆ และยังช่วยให้ผู้ประกอบการสิ่งทอสามารถเพิ่มกำลังการผลิตผ้าฝ้ายต่อวันได้มากขึ้นอีกด้วย ดังนั้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเอนไซม์ดังกล่าวในอุตสาหกรรมสิ่งทอจึงถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยปฏิวัติกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน

Key Highlights
1.โอกาสในการรู้จักและเข้าใจเทคโนโลยีเอนไซม์ตั้งแต่ระดับงานวิจัยจนถึงการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2.โอกาสทางธุรกิจจากเทคโนโลยีเอนไซม์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3.ประโยชน์ของเทคโนโลยีเอนไซม์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
4.กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอที่
• ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตกว่า 50%
• ประหยัดพลังงาน
• ลดการใช้สารเคมี
• เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.โอกาสในการพบปะกับผู้มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จทางด้านการประยุกต์ใช้เอนไซม์ในกระบวน      การผลิตสิ่งทอ อาทิ ทีมนักวิจัยผู้คิดค้นเอนไซม์ ทีมผู้ผลิตเอนไซม์ และผู้ประกอบการสิ่งทอที่ได้ใช้เอนไซม์ในกระบวนการผลิตผ้าผืน
6.ผู้สัมมนาจะได้ “ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือที่ผ่านกระบวนการผลิตจากเอนไซม์ เอนอีซ” และชุดทดสอบ“
เอนอีซ” ไปทดลองใช้ในกระบวนการผลิตของท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอนไซม์ และแหล่งที่มาของเอนไซม์
2.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3.เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ต่อยอดมาจากการใช้เทคโนโลยีเอนไซม์
4.เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการสิ่งทอที่มุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน ลดการ      ใช้สารเคมี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้สัมมนาสามารถนำเทคโนโลยีเอนไซม์ไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตได้
2.ผู้สัมมนาสามารถสร้างโอกาสธุรกิจใหม่ๆ จากเทคโนโลยีเอนไซม์ได้
3.ผู้สัมมนารู้จักและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการสิ่งทอที่มุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ประหยัด      พลังงาน ลดการใช้สารเคมี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้

รูปแบบการสัมมนา
1.การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย
2.การเสวนาพิเศษ เรื่อง “เส้นทางการพัฒนาเอนไซม์สัญชาติไทยในอุตสาหกรรมสิ่งทอจากหิ้งสู่ห้าง”
3.การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยทางด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเอนไซม์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สิ่งทอ และร่วมทดลองทดสอบประสิทธิภาพของเอนไซม์ในกระบวนการผลิตทางสิ่งทอ

เนื้อหาการสัมมนาประกอบด้วย
1.การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเอนไซม์
2.แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเอนไซม์ในประเทศและทั่วโลก
3.ถอดรหัสความสำเร็จผลงานวิจัย “เอนอีซ เอนไซม์อัจฉริยะวันสำหรับการลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้า     ฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว”
4.การขยายขนาดการผลิตเอนไซม์และการประยุกต์ใช้เอนไซม์ในกระบวนการผลิตสิ่งทอระดับอุตสาหกรรม
การเสวนาพิเศษ เรื่อง “เส้นทางการพัฒนาเอนไซม์สัญชาติไทยในอุตสาหกรรมสิ่งทอจากหิ้งสู่ห้าง”
6.การเก็บรักษาและดูแลจุลินทรีย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม

วันที่สัมมนา
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30-16.30 น.

สถานที่
ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ

ค่าใช้จ่าย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

***** พิเศษ !! ผู้ลงทะเบียน 100 ท่านแรก และกด Like กด Share https://www.facebook.com/enzeasetextile
จะได้รับ “ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือที่ผ่านกระบวนการผลิตจากเอนไซม์เอนอีซ” ฟรี *****

หากสนใจส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ สามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. สมัครได้ด้วยตนเองผ่าน ระบบ Online: http://www.nstdaacademy.com/enz
2. Fax ใบสมัครมาได้ที่ 0 2644 8110
3. e-mail ใบสมัครมาที่ bas@nstda.or.th

 ติดตามข่าวสารการสัมมนาได้ที่ https://www.facebook.com/enzeasetextile

************** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81889 อริสรา ต่อ 81896 นพดร ******************

Check Also

CENTRESTAGE 2019 – Buyer Incentive Programmes

HKTDC will organise the CENTRESTAGE 2019 which is the fashion fair showcasing of new collection …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *