Breaking News
Home / Outside News and Events / สหภาพยุโรปปรับเพิ่มรายการสารเคมีอันตรายและมีความน่ากังวลสูง (sVHC) ภายใต้ระเบียบ EU REACH

สหภาพยุโรปปรับเพิ่มรายการสารเคมีอันตรายและมีความน่ากังวลสูง (sVHC) ภายใต้ระเบียบ EU REACH

ด้วยสภาอุตสาหกรรมฯ ได้รับแจ้งจากกรมการค้าต่างประเทศว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ว่า หน่วยงานจัดการเคมีภัณฑ์ของสหภาพยุโรป (European Chemicals Agency: ECHA) ได้ประกาศปรับเพิ่มรายชื่อสารเคมีอันตรายและมีความน่ากังวลสูง (Substance of Very High Concerns : sVHC) ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนการประเมินความเสี่ยง การขออนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมีของสหภาพยุโรป (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals: EU REACH) อีก 1 รายการ คือสาร Benzo [def] Chrysene (Benzo [a] Pyrene) ให้อยู่ในบัญชีสาร sVHC หรือ Candidate List ตามระเบียบ EU REACH ซึ่งสารดังกล่าวมักถูกใช้ประกอบสารเคมีอื่น และมีคุณสมบัติเป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogenic) สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ (Matagenic) สารที่มีพิษต่อระบบสืบพันธุ์ (Toxic to Reproduction) และสารตกค้างยาวนานมากที่สะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิต (Very Persistent and Very Bioaccumulative: vPvB) โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ ที่มีส่วนผสมของสารนี้มากกว่าร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก หรือเป็นผู้ที่มีสารนี้ 1 ตัน/ปี จะต้องจดแจ้งต่อ ECHA ภายใน 6 เดือนหลังจากวันที่ออกประกาศนี้ ทำให้ปัจจุบันมีรายชื่อสาร sVHC ของสหภาพยุโรปรวมทั้งสิ้น 169 รายการ

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า EU REACH เป็นผลของความพยายามของ EU ในการจัดการสารเคมี โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ผู้ผลิต ผู้ใช้สาร ต้องรวมกันรับผิดชอบเพื่อให้การใช้สารเคมีมีความปลอดภัย

Check Also

CENTRESTAGE 2019 – Buyer Incentive Programmes

HKTDC will organise the CENTRESTAGE 2019 which is the fashion fair showcasing of new collection …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *