Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / (สภาหอการค้าฯ) ขอเชิญเข้าร่วมงาน โครงการ TAP Economic หัวข้อ “ EXIM – SME Mobile Clinic ”

(สภาหอการค้าฯ) ขอเชิญเข้าร่วมงาน โครงการ TAP Economic หัวข้อ “ EXIM – SME Mobile Clinic ”

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  1. รายละเอียดโครงการ
  2. กำหนดการงาน
  3. แบบตอบรับ

ด้วย คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) กำหนดจัดโครงการ TAP Economic ในหัวข้อ EXIM–SME Mobile Clinic” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา ตั้งแต่เวลา 12.30–16.00น. ณ ห้อง Activity Hall สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (เสาชิงช้า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ SMEs ได้รับประโยชน์โดยตรงในการเข้าสู่ตลาดและขยายตลาด  รวมถึงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในทุกภูมิภาคของไทย และเพิ่มช่องทางสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียน ส่งเสริมการขยายเครือข่ายทางการค้าให้กับ SMEs ไทย

ทั้งนี้ เพื่อให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งทุนโดยตรง และได้รับประโยชน์ในการเข้าสู่ตลาดและขยายตลาด SMEs อย่างมีประสิทธิภาพ  ผม จึงใคร่ขอเรียนเชิญ ท่าน และบริษัทสมาชิกของสมาคม เข้าร่วมโครงการ (รับจำนวนจำกัดเพียง 40 บริษัท) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ  สามารถลงทะเบียน online ได้ที่ QR Code ดังไฟล์แนบ และโปรดเตรียมเอกสารในการยื่นขอการสนับสนุนเพื่อมายื่นภายในงาน  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสมาคมการค้า           สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ติดต่อ คุณกิตติพงศ์/คุณณัฐฑา โทร.02-018-6888 ต่อ 2650-2660 โทรสาร.02-622-1002 หรืออีเมล์ : kittipong@thaichamber.org ,nutthay@thaichamber.org ภายในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561

Check Also

ระบบสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

      ใบสมัครสมาชิก (ไทย) ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก-สามัญ      ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก-สมทบ      [แบบฟอร์มการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน_ขึ้นทะเบียน]      [แบบฟอร์มการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน_ที่ดี]      [แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงผู้แทน]  ระเบียบการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย คุณสมบัติของผู้สมัคร …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *