Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / ระบบสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

ระบบสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

     

ใบสมัครสมาชิก (ไทย)

 • ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก-สามัญ   pdf-icon (1)  word-icon (1)
 • ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก-สมทบ   pdf-icon (1)  word-icon (1)
 • [แบบฟอร์มการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน_ขึ้นทะเบียน]   pdf-icon (1)  word-icon (1)
 • [แบบฟอร์มการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน_ที่ดี]   pdf-icon (1)  word-icon (1)
 • [แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงผู้แทน] word-icon (1)

ระเบียบการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เป็นคณะบุคคล หรือ บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
– เห็นชอบด้วยกับวัตถุประสงค์ตลอดจนยินดีปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมฯ ที่ตราขึ้นแล้วทุกประการ
– ยินดีที่จะให้ความร่วมมือแก่กิจการสมาคมฯ หากสมาคมร้องขอ
– ยินดีให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่หรือกรรมการสมาคมฯ เข้าตรวจโรงงานหากจำเป็น

อัตราค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงประจำปี

 • สมาชิกสามัญ (มีโรงงาน หรือจดทะเบียนตราสินค้า)
 1. ค่าลงทะเบียน 5,000.00 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 5,350.00 บาท)
  2. ค่าบำรุง สมาชิกที่มีเครื่องเย็บผลัดละไม่เกิน 200 เครื่อง เสียค่าบำรุงปีละ 5,000.00 บาท
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 5,350.00 บาท)
  3. สมาชิกที่มีเครื่องเย็บตั้งแต่ 201 เครื่อง แต่ไม่เกิน 1,000 เครื่อง เสียค่าบำรุงปีละ 25.00 บาทต่อ 1 เครื่อง
  4. สมาชิกที่มีเครื่องเย็บตั้งแต่ 1,000 เครื่องขึ้นไป เสียค่าบำรุงปีละ 25,000.00 
  บาท
  (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 26,750.00 บาท)
 • สมาชิกสมทบ (เป็นตัวแทนเอเย่น)
 1. ค่าลงทะเบียน 3,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 3,210.00 บาท) ชำระครั้งเดียวแรกเข้า
  2. ค่าบำรุงปีละ 6,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 6,420.00 บาท) โดยชำระล่วงหน้ารายปี

สิทธิประโยชน์ TGMA

1.สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจ   ได้แก่  กฎระเบียบต่างๆของภาครัฐ, ข้อมูลด้านการค้าและการลงทุน, ข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้า เช่น  FTA, AEC , ข้อมูลสถิติการนำเข้า-ส่งออก, ข้อมูลสถิติการค้าปลีก  และสถานการณ์การค้าโลกในปัจจุบัน  โดยสมาคม จะเผยแพร่ผ่าน  TGMA News, Wear magazine, TGMA website และ TGMA Facebook

2.สิทธิได้ลงรายชื่อ-ที่อยู่ และสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท บน TGMA website และ Link กลับไปยัง website ของสมาชิก ฟรี

3.สิทธิในการตีพิมพ์รายชื่อ ที่อยู่ และสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ลงใน Directory สมาคมฯ เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทพร้อมกับรับ Directory ฟรี

4.ลงโฆษณาผ่าน TGMA website  และ TGMA News ได้รับส่วนลด 10%

5.สิทธิเข้าร่วมออกงานแสดงสินค้าที่จัดโดยสมาคมในอัตราพิเศษ

6.สิทธิในการเข้าร่วมกับคณะผู้แทนการค้าไปเยือนต่างประเทศ Trade Mission, Exhibitions, Road Shows  เป็นต้น

7.สิทธิในการขอหนังสือรับรองฐานะการเงินเพื่อจัดระดับเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดีหรือผู้ประกอบการส่งออกขึ้นทะเบียนของกรมสรรพากรให้กับบริษัทที่สนใจ

8.สิทธิในการยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่มด้วยความสมัครใจของกรมการค้าต่างประเทศ

9.สิทธิในการเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ และการเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ

10.สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่สมาคมฯ จัดขึ้น เช่น  Members Talk , เยี่ยมชมโรงงานตัวอย่าง หรือองค์กรต่างๆ เป็นต้น

11.มีโอกาสเป็นผู้แทนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำเสนอต่อทางราชการอันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อสมาชิก

12.รับฟรีบัตรแทนเงินสดมูลค่า 3,000 – 5,000 บาท เมื่อสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยสามารถนำไปใช้จ่ายค่าเข้าร่วมสัมมนา ค่าหนังสือ และค่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม

13.ฟรีที่จอดรถสำหรับเข้าร่วมอบรม-สัมมนา

14.สมาชิกสามัญมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

15.สมาชิกสามัญมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม และมีโอกาสได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการสมาคม

16.สิทธิในการใช้บริการขอคำปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและการค้าในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า เป็นต้น

17.สิทธิในการขอให้ TGMA หาข้อมูลที่ต้องการตลอดจนการประสานงานในต่างประเทศได้

18.ส่วนลดในการซื้อหนังสือคู่มือการลงทุนในประเทศต่างๆ

19.สิทธิการอบรมเชิงลึกเฉพาะกลุ่มผู้ที่สนใจไปลงทุนในต่างประเทศ

20.สิทธิในการช่วยเหลือส่งเสริมการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ โดยช่วยประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐของไทยและต่างประเทศ

21.สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจะแจ้งให้สมาชิกทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

Check Also

Business Matching

Email this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *