Breaking News
Home / Law & Regulations / มาตรการจัดระเบียบการนำเข้าเครื่องพิมพ์สามมิติ (เริ่มใช้ 28 มิ.ย. 59)

มาตรการจัดระเบียบการนำเข้าเครื่องพิมพ์สามมิติ (เริ่มใช้ 28 มิ.ย. 59)

ด้วยกรมการค้าต่างประเทศ ได้มีหนังสือนำส่งประกาศเกี่ยวกับ

มาตรการจัดระเบียบการนำเข้าเครื่องพิมพ์สามมิติ  จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

  1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2559
  2. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเครื่องพิมพ์สามมิติเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2559

สาระสำคัญ

  • เครื่องพิมพ์สามมิติ ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 10.39  และ 8479.89.30
  • กำหนดให้ผู้นำเข้าเครื่องพิมพ์สามมิติต้องขึ้นทะเบียนและจัดทำรายงาน ตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าเครื่องพิมพ์สามมิติฯ
  • มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

เอกสารดาวน์โหลด

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *