Breaking News
Home / Outside News and Events / มาตรการการช่วยเหลือน้ำท่วม

มาตรการการช่วยเหลือน้ำท่วม

ตามที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ได้เกิดความเสียหายให้กับประชาชนและภาคธุรกิจเป็นจำนวนมาก ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ และจูงใจให้มีการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ จีงรวบรวมมาตรการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) นำเรียนมายังท่าน  ทั้งนี้หากมีข้อมูลประโยชน์เพิ่มเติม จะนำส่งเป็นระยะต่อไป

เอกสารดาวน์โหลดมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้

Check Also

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่่ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *