Breaking News
Home / Outside News and Events / ฟรี!!! … สัมมนา/ให้คำปรึกษา “มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ…ธุรกิจห้ามพลาด”

ฟรี!!! … สัมมนา/ให้คำปรึกษา “มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ…ธุรกิจห้ามพลาด”

ด้วย คณะกรรมการเศรษฐกิจและศูนย์ข้อมูล มีกำหนดจัดงานสัมมนา “มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ… ธุรกิจห้ามพลาด”  ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)  ในการนี้ จึงอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว  พร้อมทั้ง ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกสมาคมท่าน ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ โทร. 02-0186888 ต่อ 5480 (คุณทศพร), 5650 (คุณฐาณิญา)

%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-0186888 ต่อ ทศพร (5480) หรือ ฐาณิญา (5650)
อีเมล์ tossaporn.su@thaichamber.orgtaniya@thaichamber.org

Check Also

ด่วนที่สุด !!! ขอสำรวจความคิดเห็นต่อ “ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม”

เรียน  ท่านสมาชิกสมาชิกสมาคมฯ เนื่องด้วย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้มีหนังสือมายัง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อขอสำรวจความคิดเห็นต่อ “ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามเข้ามาทำงานในประเทศไทยในสาขาที่มีความจำเป็นเพิ่มเติม นั้น คณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงใคร่ขอความกรุณา ท่าน โปรดแสดงความคิดเห็นต่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *