Home / Outside News and Events / ฟรี!! ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง “การยกระดับศักยภาพการแข่งขันสู่ประเทศเพื่อนบ้าน กรณีเมียนมา และ สปป.ลาว ”

ฟรี!! ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง “การยกระดับศักยภาพการแข่งขันสู่ประเทศเพื่อนบ้าน กรณีเมียนมา และ สปป.ลาว ”

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง  “การยกระดับศักยภาพการแข่งขันสู่ประเทศเพื่อนบ้าน กรณีเมียนมา และ สปป.ลาว ” ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3201 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ ชั้น 2 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้   2 กุมภาพันธ์ 2560  (รายละเอียดดังแนบ)

ท่านใดสนใจ สามารถสมัคร หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานโครงสร้างเศรษฐกิจ 2  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โทร 02-018-6888 ต่อ  3970 (คุณชาลินี) หรือ ต่อ  2750 (คุณจีรพัฒน์) Email: chalinee.ra@thaichamber.org , chirapat.tcc@gmail.com

เอกสารดาวน์โหลด :

Check Also

จัดฝึกอบรม: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยุค 4.0

กอ.กส.กสอ.จัดฝึกอบรม: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยุค 4.0 (รุ่นที่ 2) วันที่ 13 – 15 และ 20 – 22 กุมภาพันธ์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *