Breaking News
Home / Outside News and Events / ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย: ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่นักลงทุนไทยที่สนใจลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย: ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่นักลงทุนไทยที่สนใจลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV

เรียน    ท่านผู้ประกอบการ

เอกสารแนบ       1. แบบฟอร์มขอคำปรึกษา  2. จดหมายเชิญผู้ประกอบการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับสำนักความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (TICA) มีกำหนดการจัดฝึกอบรมด้านการส่งเสริมการลงทุนให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนจากประเทศในกลุ่ม CLMV จำนวน 20 คน ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยในระหว่างการจัดฝึกอบรมดังกล่าว สำนักงานได้จัดให้มีกิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่นักลงทุนไทยที่สนใจลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV โดยจะมีระยะเวลาในการให้คำปรึกษา 20 นาทีต่อบริษัท

เวลาและสถานที่:

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ระหว่างเวลา 13.00 – 16.20 น. (Slot เวลาการให้คำปรึกษาจักแจ้งในภายหลัง)

ห้อง OSOS 1 ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน ชั้น 18 อาคารจามจุรีสแควร์

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกรุณาส่งแบบฟอร์มขอคำปรึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกัญญาณี ปุสเดโว โทร. 02 553 8139 E-mail: kalyanee@boi.go.th

และนายสัณห์พิชญ์ เติมประทีป โทร. 02 553 8111 ต่อ 6797  E-mail: sanpit@boi.go.th

 

**รับจำนวนจำกัด และไม่มีค่าใช้จ่าย**

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *