Breaking News
Home / Outside News and Events / [ประชาสัมพันธ์: สหรัฐฯ](สภาหอการค้าฯ) ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ เรื่องการบังคับใช้กฎหมายตอบโต้กรณีการหลบเลี่ยงอากรการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (AD/ CVD)

[ประชาสัมพันธ์: สหรัฐฯ](สภาหอการค้าฯ) ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ เรื่องการบังคับใช้กฎหมายตอบโต้กรณีการหลบเลี่ยงอากรการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (AD/ CVD)

ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจาก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ว่า หน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา (U.S. Customs and Border Protection: CBP) ได้บังคับใช้กฎหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015 หรือ Customs Bill  กับบริษัท Eastern Trading NY, Inc. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560  เพื่อตอบโต้กรณีการหลบเลี่ยงอากรตอบโต้การทุ่มตลาด  (AD) สินค้าไม้แขวนเสื้อ (Steel Wire Garment Hangers) ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ส่งสินค้าจากประเทศจีนผ่านประเทศไทยเข้าสหรัฐฯ

ในการนี้ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับกฎหมายตอบโต้กรณีการหลบเลี่ยงอากรการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (AD/ CVD) และขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจเข้าข่าย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและส่งออกสินค้าของไทยไปยังสหรัฐฯ ต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารเรื่อง Notice of Final Determination of Evasion EAPA Case 7175 (รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ)

เอกสารดาวน์โหลด : Notice of Final Determination of Evasion EAPA Case 7175 (P)

Check Also

CENTRESTAGE 2019 – Buyer Incentive Programmes

HKTDC will organise the CENTRESTAGE 2019 which is the fashion fair showcasing of new collection …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *