Breaking News
Home / Outside News and Events / ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo SME Support Center Thailand Branch office)

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo SME Support Center Thailand Branch office)

เรียน    ผู้ประกอบการที่สนใจ

ด้วย ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo SME Support Center Thailand Branch office) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งได้เปิดสำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ โดยเน้นการจับคู่ธุรกิจระหว่าง SME ญี่ปุ่นและ SME ไทย นั้น

ในการนี้ Mr. Kazumasa Susaki Tokyo SME Support Center มีความประสงค์ที่จะพบหารือกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ, อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกฯ ทราบ หากสมาชิกท่านใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ E-mail k-susaki@tokyo-kosha.or.jp

sme support pic1 sme support pic2

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *