Breaking News
Home / Outside News and Events / ประชาสัมพันธ์ : ประกวดราคาชุดเครื่องแบบพนักงาน สำนักงาน บริษัทเครือไทยยาซากิ

ประชาสัมพันธ์ : ประกวดราคาชุดเครื่องแบบพนักงาน สำนักงาน บริษัทเครือไทยยาซากิ

เรื่อง      ประชาสัมพันธ์ :  ประกวดราคาชุดเครื่องแบบพนักงาน สำนักงาน บริษัทเครือไทยยาซากิ

เรียน       สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  1. ทยค. 0300/2016 ประกวดราคาชุดเครื่องแบบพนักงาน สำนักงาน บริษัทเครือไทยยาซากิ
  2. Attached 1 : รูปแบบชุดเสื้อผ้าสำนักงาน ผู้บริหารชาย
  3. Attached 2 : รูปแบบชุดเสื้อผ้าสำนักงาน ผู้บริหารหญิง
  4. Attached 3 : รูปแบบชุดเสื้อผ้าสำนักงาน พนักงานหญิง
  5. Attached 4 : แบบฟอร์มเสนอราคาชุดเสื้อผ้าชุดสำนักงาน

เนื่องด้วย บริษัทเครือไทยยาซากิ มีความต้องการเปิดประกวดราคาชุดเครื่องแบบพนักงาน สำนักงาน บริษัทเครือไทยยาซากิ ทางบริษัทฯ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการประกวดราคาชุดเครื่องแบบพนักงาน สำนักงาน บริษัทเครือไทยยาซากิในครั้งนี้ค่ะ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศิริพร เนตรจุ้ย (หนิง) โทร. 02-653-2550 ต่อ 430 อีเมล์ siriporn.netchui@th.yazaki.com

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *