Breaking News
Home / Outside News and Events / ประชาสัมพันธ์งาน Nepal Investment Summit กรุงกาฐมาณฑุ

ประชาสัมพันธ์งาน Nepal Investment Summit กรุงกาฐมาณฑุ

เรียน      ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1. Brochure Nepal Investment Summit       2.  รายละเอียดคูหาภายในงาน NIS

ด้วยรัฐบาลเนปาลมีกำหนดจัดงาน Nepal Investment Summit ภายใต้หัวข้อ “Harnessing Investment Opportunities in Nepal” ระหว่างวันที่ 2 3 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม Soaltee กรุงกาฐมาณฑุ  โดยมีนายรัฐมนตรีเนปาลเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ฯ พร้อมทั้งผู้กำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ นักธุรกิจชั้นนำตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาของประเทศเนปาลเข้าร่วมงานฯ โดยมีรายละเอียดงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พิจารณาแล้วเห็นว่า เนปาลถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพเหมาะสำหรับการค้าการลงทุน โดยเฉพาะในสาขาการท่องเที่ยว การบริการ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง อีกทั้งรัฐบาลเนปาลยังประสงค์เชิญชวนให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในสาขาก่อสร้าง พลังงานทดแทน อุตสาหกรรมผ้าไหม การผลิตกาแฟ และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การเข้าร่วมงานดังกล่าว จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายการค้าการลงทุนในประเทศเนปาล เนื่องจากเป็นเวทีที่จะได้พบปะหารือกับหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนนักธุรกิจชั้นนำของเนปาล สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.investmentsummitnepal.com หรือติดต่อสถานเอกอัคราชฑูตเนปาลประจำประเทศไทย หมายเลข 02 391 7250 หรือ 02 390 2280 โดยฝ่ายเนปาลจะอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงเข้าประเทศที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on arrival) และยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับผู้เข้าร่วมงานฯ

Check Also

CENTRESTAGE 2019 – Buyer Incentive Programmes

HKTDC will organise the CENTRESTAGE 2019 which is the fashion fair showcasing of new collection …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *