Home / Law & Regulations / ประกาศ BOI ที่ ป.๘- ๒๕๕๙

ประกาศ BOI ที่ ป.๘- ๒๕๕๙

เรื่อง    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.8/2559 เรื่อง การเพิ่มช่องทางในการส่งคำร้องขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับ

เครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นผ่านระบบ National Single Window

เรียน   สมาชิกสมาคมฯ

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ออกประกาศ ป.8/2559  เรื่อง “ การเพิ่มช่องทางในการส่งคำร้องขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นผ่าน ระบบ  National Single Window”   ซึ่งประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2559  ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559     ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้น หรือลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตาม พ.ร.บ. 2520  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

สมาคมฯ จึงเรียนมายังท่านสมาชิกเพื่อทราบ

เอกสารดาวน์โหลด : ประกาศ BOI ป.8 -2559

Check Also

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/ 2560 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

เรียน    ท่านสมาชิกสมาคมฯ เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/ 2560  เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ออกประกาศ  ที่ 9/2560 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *