Home / Law & Regulations / ตารางสรุปมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI

ตารางสรุปมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI

เรียน  สมาชิกสมาคมฯ

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนในหลายๆมาตรการ   สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย จึงได้จัดทำตารางสรุปหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในมาตรการต่างๆเหล่านี้ขึ้น  เพื่อให้สมาชิกได้ง่ายในการนำไปศึกษา และพิจารณาขอใช้สิทธิประโยชน์ตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ของแต่ละบริษัท  โดยมีมาตรการต่างๆ ดังนี้

  • มาตรการทั่วไป
  • มาตรการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
  • มาตรการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
  • มาตรการสำหรับ SMEs
  • มาตรการประปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ทั้งนี้ข้อมูล ที่สมาคมฯ สรุปนี้ สมารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละฉบับตามที่อ้างถึงในแต่ละมาตรการ  และสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกบ้างไม่มากก็น้อย

เอกสารดาวน์โหลด : BOI_Measurement Summary pdf-icon (1)

Check Also

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/ 2560 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

เรียน    ท่านสมาชิกสมาคมฯ เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/ 2560  เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ออกประกาศ  ที่ 9/2560 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *