Breaking News
Home / Outside News and Events / ด่วน++ ขายสต็อกวัตถุดิบ และงานระหว่างทำของชุดชั้นในจาก Hane’s Brand จาก Miami, USA

ด่วน++ ขายสต็อกวัตถุดิบ และงานระหว่างทำของชุดชั้นในจาก Hane’s Brand จาก Miami, USA

เอกสารแนบ

  1. Fabric  only from Master list with Origin Value
  2. Hanes Fabric Inventory
  3. Mater List of Raw Material
  4. Miami Warehouse images
  5. Raw Material Overview
  6. Raw Material Sub Total by Item Description
  7. Raw Materials Master Inventory
  8. Raw Materials Master Inventory Summary

Check Also

ด่วนที่สุด !!! ขอสำรวจความคิดเห็นต่อ “ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม”

เรียน  ท่านสมาชิกสมาชิกสมาคมฯ เนื่องด้วย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้มีหนังสือมายัง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อขอสำรวจความคิดเห็นต่อ “ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามเข้ามาทำงานในประเทศไทยในสาขาที่มีความจำเป็นเพิ่มเติม นั้น คณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงใคร่ขอความกรุณา ท่าน โปรดแสดงความคิดเห็นต่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *