Home / Outside News and Events / (ด่วน) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางสำรวจโอกาสและลู่ทางการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

(ด่วน) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางสำรวจโอกาสและลู่ทางการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

เรียน      สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแจ้งว่า มีกำหนดการจัดกิจกรรมสำรวจโอกาสและลู่ทางการลลงทุนในบังกลาเทศ ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2561 นำคณะโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณกอบศักดิ์ ภูตระกูล

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. หารือกับ Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA)
  2. สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าชาวบังกลาเทศ
  3. เยี่ยมชมโรงงาน Dhaka Export Processing Zone (EPZ-SAVAR)

ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการเดินทางมีดังนี้

  1. ค่าใช้จ่าย ท่านล่ะ 43,230 บาท สำหรับห้องพักคู่  (รวมค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด)
  2. ค่าใช้จ่าย ท่านล่ะ 52,200 บาท  สำหรับห้องพักเดี่ยว (รวมค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด)

ราคาดังกล่าวนี้ รวมถึง ค่าโรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว จำนวน 3 คืน, ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม, ค่าวีซ่า,ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เวย์ ชั้นประหยัดเดินทางไปและกลับ และค่าประกันเดินทาง

ในการนี้ ฝ่ายส่งเสริมการค้าฯ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกในสาขา อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สิงหอ เครื่องจักกลและอุปกรณ์เกษตร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ขอความกรุณาแจ้งผลการพิจารณากลับไปยัง คุณณคริศร คล้ายแก้ว

E-mail : nakrisorn@boi.go.th หรือ คุณกัญญาณี ปุสเดโว E-mail : kalyanee@boi.go.th  ภายในวันที่ 11 เมษายน 2561

เอกสารดาวน์โหลด : เยือนบังคลาเทศ

Check Also

CENTRESTAGE 2019 – Buyer Incentive Programmes

HKTDC will organise the CENTRESTAGE 2019 which is the fashion fair showcasing of new collection …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *