Breaking News
Home / Outside News and Events / ด่วน!! ขอเชิญร่วมงาน Thailand Oversea Investment Forum 2016

ด่วน!! ขอเชิญร่วมงาน Thailand Oversea Investment Forum 2016

เรื่อง    ขอเชิญร่วมงาน Thailand Oversea Investment Forum 2016

เรียน    ท่านผู้ประกอบการที่สนใจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 
1.กำหนดการสัมมนา , 2.สัมมนาการลงทุนไทยในตลาดใหม่, 3.แผนที่โรงแรม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้กำหนดจัดงาน Thailand Overseas Investment Forum 2016 ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาเผยแพร่โอกาสและลู่ทางการลงทุนไทยในอาเซียน ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 – 17.30 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว โดยในงานดังกล่าวจะมีการสรุปผลการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศเป้าหมาย 8 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พร้อมทั้งเชิญตัวแทนของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศดังกล่าวมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมีนักลงทุนไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การลงทุนในต่างประเทศ และจัดคลินิกให้คำปรึกษาการลงทุนแก่นักลงทุนไทยที่สนใจ รวมทั้งจัดนิทรรศการส่งเสริมการลงทุนในประเทศเป้าหมาย 8 ประเทศดังกล่าว รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ

ในโอกาสนี้ สำนักงานฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากท่านสนใจเข้าร่วมการสัมมนา กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.boi.go.th หัวข้อปฏิทินกิจกรรม ภายในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายสมภพ ไขโพธิ์ โทร. 02 553 8184 จักขอบคุณยิ่ง

Check Also

CENTRESTAGE 2019 – Buyer Incentive Programmes

HKTDC will organise the CENTRESTAGE 2019 which is the fashion fair showcasing of new collection …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *