Breaking News
Home / Outside News and Events / ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดมความเห็นเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ….”

ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดมความเห็นเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ….”

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. กำหนดการเสวนา

๒. ใบตอบรับเข้าร่วมงานเสวนา

เนื่องด้วย คณะกรรมาธิการการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน ร่วมกับคณะกรรมการธุรกิจประมง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดสัมมนาระดมความเห็นเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ….” ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเลอโลตัส ๑ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวความสำคัญ หลักการและเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ตลอดจน การร่วมแสดงขอคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ (รายละเอียดกำหนดการดังเอกสารแนบ)

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านหรือผู้แทน โปรดพิจารณาเข้าร่วมงานเสวนาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมทั้ง ยืนยันการเข้าร่วมประชุมกลับมายัง กลุ่มงานธุรกิจเกษตร อาหาร และบริการ  โทรสาร. ๐-๒๖๒๒-๑๐๐๒ หรือ e-mail : Jetsada_j@thaichamber.org , narapon.p@thaichamber.org ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

Check Also

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่่ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *