Breaking News
Home / Outside News and Events / ด่วนที่สุด !!! ขอสำรวจความคิดเห็นต่อ “ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม”

ด่วนที่สุด !!! ขอสำรวจความคิดเห็นต่อ “ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม”

เรียน  ท่านสมาชิกสมาชิกสมาคมฯ

เนื่องด้วย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้มีหนังสือมายัง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อขอสำรวจความคิดเห็นต่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามเข้ามาทำงานในประเทศไทยในสาขาที่มีความจำเป็นเพิ่มเติม นั้น

คณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงใคร่ขอความกรุณา ท่าน โปรดแสดงความคิดเห็นต่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ได้ที่ : https://goo.gl/VCMA7Y ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ โทร. 0-2018-6888 ต่อ 2800 , 6070 ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *