Breaking News
Home / Outside News and Events / จัดส่งรายงานข่าวเด่นความเคลื่อนไหวในตลาดต่างประเทศ

จัดส่งรายงานข่าวเด่นความเคลื่อนไหวในตลาดต่างประเทศ

ด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอจัดส่งรายงานข่าวเด่นความเคลื่อนไหวในตลาดต่างประเทศ ที่ได้รับแจ้งจาก สํานักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมสิ่งทอสำหรับการประยุกต์ด้านสุขภาพในอนาคต”

Email this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *