Breaking News
Home / Gallery / งาน TGMA OUTING

งาน TGMA OUTING

งาน TGMA OUTING

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินงานของสมาคมฯ ที่จะต้องมีการขับเคลื่อนไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จึงจัดกิจกรรม TGMA Outing เพื่อเปิดโอกาสในการทำกิจกรรมร่วมกันของคณะกรรมการสมาคมฯ  ให้ทุกท่าน ได้ทบทวนกลยุทธ์และนโยบายตลอดจนแผนงานด้านต่างๆ ของสมาคมฯ รวมทั้งได้เรียนเชิญที่ปรึกษาของสมาคมฯ  มาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจและความเป็นไปของอุตสาหกรรมในอนาคต เมื่อที่ 28 กุมภาพันธ์  2558 เวลา 9.00 – 16.00 น.   ณ ห้องแสนสำราญ   โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรรมการทุกท่านเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมรับฟังและร่วมระดมสDSC_0023 DSC_0035 DSC_0082 DSC_0109มองให้ความคิดเห็นในครั้งนี้

Check Also

เก็บตก ภาพบรรยาการงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Product Development Workshop # 2 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2559

เก็บตก ภาพบรรยาการงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Product Development Workshop #2 หลักสูตรการบริหารจัดการแบรนด์ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจแฟชั่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมแฟชั่น  โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ จากประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *