Breaking News
Home / Outside News and Events / งานแสดงสินค้า XII International Uzbek Cotton and Textile Fair

งานแสดงสินค้า XII International Uzbek Cotton and Textile Fair

เรียน    ผู้ประกอบการที่สนใจ

ด้วยสถานกงสุลใหญ่อุซเบกิสถาน (The Consulate General of The Republic of Uzbekistan in Bangkok) ได้ขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงสินค้า XII International Uzbek Cotton and Textile Fair ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2559 ณ เมืองทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการพัฒนาการผลิตฝ้ายและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ โดยจะมีการจัดการประชุมระหว่างประเทศร่วมกันระหว่างผู้แทนคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ้ายนานาชาติ สหพันธ์ผู้ผลิตสิ่งทอนานาชาติ Cotton Outlook Agency และนักวิเคราะห์ชั้นนำนานาชาติ รวมทั้งการประชุมกลุ่มย่อยและการเจรจาทวิภาคีระหว่างผู้ส่งออกและผู้บริโภคของสินค้าฝ้ายและสิ่งทอของอุซเบกิสถาน

ในการนี้ สำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟ์สไตล์ ขอส่งข้อมูลเพื่อให้สมาคมฯ พิจารณาประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวให้สมาชิกทราบต่อไป (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cottonfair.uz/en/

Download : Invitation_XII International Uzbek Cotton and Textile Fair pdf-icon (1)

Check Also

CENTRESTAGE 2019 – Buyer Incentive Programmes

HKTDC will organise the CENTRESTAGE 2019 which is the fashion fair showcasing of new collection …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *