Breaking News
Home / Law & Regulations / ข้อมูลการบรรยาย เรื่อง “กฎหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015 (TFTEA) ของสหรัฐอเมริกา”

ข้อมูลการบรรยาย เรื่อง “กฎหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015 (TFTEA) ของสหรัฐอเมริกา”

ข้อมูลการบรรยายของ  อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ  เกี่ยวกับเรื่อง “กฎหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015 (TFTEA) ของสหรัฐอเมริกา เป็นกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ที่ผลิตโดยแรงงานบังคับ แรงงานที่ผลิตโดยนักโทษและแรงงานขัดหนี้

หมายเหตุ  สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับ TFTEA สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cbp.gov/trade/trade-enforcement/tftea

และรายละเอียด Withold Release Order (WROs): https://www.cbp.gov/trade/trade-community/programs-outreach/convict-importations

เอกสารดาวน์โหลด : TFTEA PRESENTATION

Check Also

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/ 2560 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

เรียน    ท่านสมาชิกสมาคมฯ เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/ 2560  เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ออกประกาศ  ที่ 9/2560 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *