Breaking News
Home / Law & Regulations / ข้อมูลการบรรยาย เรื่อง “กฎหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015 (TFTEA) ของสหรัฐอเมริกา”

ข้อมูลการบรรยาย เรื่อง “กฎหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015 (TFTEA) ของสหรัฐอเมริกา”

ข้อมูลการบรรยายของ  อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ  เกี่ยวกับเรื่อง “กฎหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015 (TFTEA) ของสหรัฐอเมริกา เป็นกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ที่ผลิตโดยแรงงานบังคับ แรงงานที่ผลิตโดยนักโทษและแรงงานขัดหนี้

หมายเหตุ  สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับ TFTEA สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cbp.gov/trade/trade-enforcement/tftea

และรายละเอียด Withold Release Order (WROs): https://www.cbp.gov/trade/trade-community/programs-outreach/convict-importations

เอกสารดาวน์โหลด : TFTEA PRESENTATION

Check Also

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่่ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *